« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v Litovli, část Unčovice - Unčovice - Úprava VVN DTS KNN a VNN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
M6stski 0iad Litovel Odbor dopravy ndm.Pf.Otakara 77712,784 01 Litovel OZNAMEUI VCNEJNOU VYHLASKOU opatieni obecn6 povahy stanoveni piechodn6 fipravy provozu na pozemnich komunikacich M6slskf 0iad -Litovel,odbor dopravy,jako piisluSnf org6n st5tnl spr6vy podte ust.g 124 odst.6 z6kona 6.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemniclr komunikaclih,ve zn6ni poioillsicn pr"Oit.i,ioae ;"n,<,> z6kon o silnidn[m provozu"),obdrZel dne: 24.07.2019 od XXX XXXXXX Staviielstvi s r.o <.>,K MoXtEnici XXXXXa,750 02 Pierov lV - Ojezdec,leO: 278 44 579,iddost o stanoveni piechodn6 6pravy provozu na pozemnich komunikacich - mlstni komunikace v Litovli,66st Uncovice zd0vodu realizace stavby: "Un6ovice - Uprava WN DTS KNN a VNN ".Pr6ce budou proOinat v termlnu od: 01.0g.2019 do 30.10.2019.Z^5dostipiecngo.ng ripravy provozu bylo piedloZeno piedch-ozi pisemn6 doporudeni dot6en6ho organu Policie CR Krajsk6ho ieditelstvi policie Olomouck6ho kraje,UO Olomouc,Dl,ze dne: 22.07.2019 pod 6.j.: KRPM-88905-1rcJ-2019-140506.M6stskf uiad Litovej,'couoi Jopr"rv po posouzeni zddosti vs9uJ3d-u s ust.$ 77odst.] n!sm.c)z6kona osilni6nim provozuv n6vaznosiina uit.$zz oOst.Szdkonao silnidnlm provozu a ust.S 171 zAkona6.500/2004 Sb <.>,spr6vnl i6cl,ve zn6ni pozd{Sich piedpisrl (,dilejen sprdvnifed') stanovi ptechodnou fpravu provozu na pozemnich komunikacich misto piechodn6 0pravy: mistni komunikace v Litovli,66st Undovice d0vod piechodn6 0pravy:" Un6ovice - Uprava wN DTs KNN a vNN,<,> termin fpravy: od 01.08.2019 do 30.10.2019.po nabyti 06innosti OOP stanovenl M6sto Litovel t0o: oozggrga 0.06tu:362081'l/0100 lD datov6 schr{nky: 4rub4s3 Tel.: +420 585 153 '111 E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz wunar.litovel.eu C.j.:ltr 14089/2019 r.<.> r,' Spisovli znak 280.10.skartaenl znak 55 Tel.:585153251 <.>,j' E-mail: sekanina@mestolitovel.c z Oprdvn6n6 0iedni osoba po vyfizeni:Sekanina Miloslav Opr6vn6n6 0iednl osoba pro podepisovini;lng.pavel Fitipek Datum: 26,<.> p7,2014 1 odpovddna osoba za zhotovitele praci: XXX XX...

Načteno

edesky.cz/d/3176520

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz