« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Zveřejnění záměru města - odprodej pozemku parc.č. 550/3 v k.ú. Březové

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr města
ft LrrovEL MEsto Litovel Y av azvetelnuJe v souladu s ustanovenim $ 39 odst.t <.>,zdkona a.128/2OOO Sb <.>,o obcich (obecni ztiz,eni),ve zn6ni pozdej Sich piedpisri zatnet Zveiejn6ni z6m6ru odprodeje uveden6ho pozemku bylo odsouhlaseno usnesenim 6islo 518/14,piijat6m na 14.schrizi Rady mEsta Litovel,dte 27.6.2OL9.Rada m6sta Litovel doporuEuje Zastupitelstrnr m6sta pozemek odprodat.ZAkladni podminkv pro moZnv odprodei: vyplyvaji z ustanoveni obdanskeho z6koniku a.89l2ol2 Sb.v platnem znEni - 06el odprodeie: zajiSt6ni zfuzeai pro RD 6.p.7L,ktery je umistdny na pozemku,parc.d.154,v k.u.Biezove.Parcela d.550/3 bezprostiednd navazuje na pozemek,parc.c.154.- Minimilni nabidkovi cena odprodeje 6isti pozemku: dini 15O K6/mz.Ladatel mriZe nabidnout i ceau tryS5i.- Na 66sti prodivan6ho pozemku se nachdzi Sachta a iist de5tov6 kanalizace,kter6 v piipad6 v6t5ich de5tovfch vod zaji5tuje jejich odvod pies de3tovou kanalizaci dile do vodotede.S ohledem na tuto skutednost bude pozemek zav6;zdn v6cnf'm biemenem,spojenf'm s Sachtou a kanalizaci (bllie kupni smlouva).- NAklady spojene s odprodejem pozemku,jako je poiizeni GP,spravni poplatek za vklad vlastnickeho pr5.va do katastru nemovitosti,ponese kupujici.- Kupni smlouva bude uzaviena do jednoho mdsice po skondeni n6,jemniho vztahu se soudasnim ndjemcem.od parcela 6islo: 550/3 vodni plocha wymEra cca 282 m2 v k.$* Biezov6 - Pied uzavienim kupni smlouvy si kupujici prov6ii,zda na c6.sti pozemku,urdenem zamErem k odprodeji,nejsou uloZeny inZenirske site.- Pozemek,parcela 6islo 550/3 je v nijmu.V piipad6 schvileni odprodeje pozemku na ZIML,bude n6jemni smlouva prostiednictvim RM ukondena.Zdjemci o odprodej pozemku (dle piiloZene situace),pledloZi pisemnou Z6.dost na podatelnu Mestskeho uiadu v Litovli,v niZe uveden6 lhrit6 pro zveiejn6ni.ZdleZitost bude po uplynuti lhrity,stanoven6 pro zveiejn6ni,projednina na nejbliilSim zasedini Zastupitelstva mEsta Litovel.ZamEr je ve smyslu ustanoveni S 39 zakona,o obcich" (obecni ziizenil,zve...

Načteno

edesky.cz/d/3176518

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz