« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - KÚOK - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Domova pro seniory Radkova Lhota, p.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
Rada Olomouck6ho kraje svlm usnesenim d.UR/69/54/2019 ze dne 15.7.2019 vyhla5uje vib6rov6 iizeni na obsazeni pracovniho mista ieditel/ka Domova pro seniory Radkova Lhota,piisp6vkov6 organizace le 61985881,se sidlem Radkova Lhota 16,751 14 Dievohostice Poiadavky: a) ukon6en6 vysokoskolsk6 vzd6ldni (obor pedagogika,socialni p6ee,speci6lnl management nebo Pr6vo vyhodou),b) minim5ln6 5 let praxe v socidlnl oblasti (ve veiejn6 sprdv6 nebo pii poskYtov5ni soci6lni pr6ce,soci6lni politika,soci6lni pedagogika,psychologie,ekonomika,c) d) e) f) soci6lnich sluZeb); manaZersk6 zkuSenosti,minimdlnE 3 roky praxe v lizeni a vedeni tfmu; znalost legislativy v oblasti socialnich sluZeb a ziizovilni a finandniho hospodaieni piisp6vkov!ch organizac[ fzemnich samospr6vnfch celk[t; dob16 orientace v oboru p[rsobenI a zam6ieni organizace; velmi dobr6 komunika6ni schopnosti (veetn6 dobr6 vyjadiovaci schopnosti v pisemn6m i mluven6m Projevu); ) iidici,organizaeni a vyjedn6vacI schopnosti; ) aktivni uZivatelskd znalost prace na PC; bez0honnost; zdravotnl zpfrsobilost k v;ikonu prdce na viib6rov6ho iizeni; znalost cizIho jazyka v!hodou; iidi6sk! pr0kaz skupiny B vlhodou.pracovni pozici,kterd je piedm6tem NiileZitosti piihliSky: a).imeno,piijmeni,titul; b) datum narozeni; c) statni piislusnost; d) adresa trval6ho pobytu (piip.dorudovaci adresa,jeJi odlisnd od adresy trval6ho pobytu); e) telefonni nebo e-mailovf kontakt; 0 datum a vlastnoru6ni PodPis.Piilohy piihkiSky: a) strukturovan! profesnl Zivotopis s uvedenim [da.i[t o dosavadnlch zam6stn6nich,odbornlch znalostech a dovednostech,vd.kontakt0 pro poddni referenci; b) motivadnl dopis (motivace k vli'konu pracovni pozice,kter6 je piedm6tem vlib6rov6ho iizeni); c) riiednE ovdien6 kopie doklad[r o nejvy55im dosa2en6m vzd6ldni vdetn6 vysv6ddeni ze stdtni z6v6rein6 zkouSky,d) origindl rnj'pisu z evidence Rejstiiku trest0 (ne starSI neZ 3 m6sice); e) plsemn6 destn6 prohl5seni o zdravotni zpfrsobilosti k vfkonu pr6ce na pracovni pozici,kterd je...

Načteno

edesky.cz/d/3176517

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz