« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnicích II/125, II/322, II/328, III/3222, III/3223, III/3279, III/32713, III/3285, III/3287, III/32811 z důvodu opravy tělesa silnice II/322 mezi Kolínem a obcí Tři Dvory

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rekonstrukce silnice II322 - Kolin - Tri Dvory - 2. term. (3,4 MB)
(
<br> _,Barčča“ _
<br> ' "N“—ma <.>
<br> :ěmč'íca,<.>
<br> ' '."Harnak-.<.> _ _.<.> 339
<br> v
<br> _ _ “ Sandražícý “' 3241“ '
<br> „ ' Cabal“ doprě'vyemm Kadovo náměstí 78 280 12 Kolín 1
<br> „ :: „ „.<.>,„.Týn'e.c“'-==.„
<br> * ' l '
<br>.*,np,-.<.>.;.<.>.„.<.>.—_.<.>.„.“
<br> PÚLKMEČ 33:11: íšE—Iř“.<.> liBLH—2Y _ gn „„ 09:2.<.> Lžo „_ ___ uma-(É— ŘEDITELS'WÍ POUCEE - [.:/f _ „WM » ".STŘEDOČESKÉHO KRAJE zoom-memu? mean,mnmoaom
<br> Adam Hibalbamr Adam mbalbauar
<br> :mmmwí íMSPEKFCI-RÁT mnm
<br> aaa “is Kmín,VÁCLAVSKÁ 11
<br> ' Agua;
<br> :: ":
<br> _.' INVESTOR: Kras“ splav; a údižba silnic
<br> FORMAT?
<br> A3
<br> AKCE: W322 KOUN -TŘ|DVDRY mmm:
<br> 2.0.me
<br> MÉŘhKO <.>
<br> DATUM:
<br> 5.2.2019
<br> OBSAH: m- mienýůsak
<br> "***-"tw
<br> w- obíhá-.a basa usměvu Kolín
<br> -— objízdnálfasa zesměmTýnec nad Labem
<br> Mm;
<br> CN'ÝKR;
<br> PARÉ Č:
<br> "1322 KOLÍN — TŘI DVORY,doplnění značení Ovčáry _
<br> rval mg;;
<br> 5 Číž “'a mmm; !KV „ mm:—„w— řakam ELSWÍPOU “:ma- [% „m; :,ČHS-KL;.o m na a: 31 *mw—xí imspEK '()HÁT KOLÍN- “ 2m _m :(“an VÁCLAWGŠKÁ “H
<br> 23mm „ <.>
<br> 9._,g,__ !; - * Městský úřad
<br> odbor dopravy Kadovq náměstí 7
<br> _.--.„ l _! '—.__ |
<br> “\ _,___.3m.<.> A _ na.<.> —_.<.>.m.<.> —„,<.>,<.>.' “*" “"—— ".“ “<“.<.> _! f.1 \.“* '.„___ "*.—.w.<.> -.a,L _ _.& Ill !.<.> __._ _ 4—41 \\.'\.__ -„ __ 'w._ „ __ _." “““-.:w „-.<.> \,; \.“x \“ \,““““—„,„___ „&% -.<.> _ ><.“Mg.“ „ „__—__.:“ 'a.- » <.>
<br> www.asig.<.> _cz AŠ " e-mait: asíg©asig£z
<br> _ tel.: 327314887 Dopravní značení fax: 327 WWW,;
<br> — zvýšení bezpečnosti chodců v prostoru BUS zastávek
<br> "1322 KOLÍN TŘI DVORY,DOPLNĚNÍ ZNAČENÍ JESTŘÁBÍ LHOTA
<br> Út:!
<br> '_l.'l'i
<br> : <.>
<br> | l'inf'_ _
<br> lh h3 Í H -__- _
<br> „.=: _ _,h: ' s 1.3) <.>
<br> ; 33 <.>
<br> 1 '" „ 33; “ HJ; \! *.' _ _ “12 3 ' HG - i “ ?“.: I; v.! _- _ 1-5! !._.; :: u: 1- J'|*'__ _\ : \ u : _ <.>,<.> _ |>! __.=.\.<.>,r,_? ' 1:3: 5 : L.)-““.* : ' 4.'— _ :*._ 434- __ W:.' 3“ 3.1.<.> :.„» f ::."“-.» ...
PMU DZ reko sil. 322 Kolin - Tri Dvory - uzavirka (36,9 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
STRABAG a.s <.>
odštěpný závod Praha
Boženy Němcové 756
294 71 BENÁTKY NAD JIZEROU
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 55759/19-noj
OD noj 6138/2019
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 60838744
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/4
<br>
Datum: 29.07.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele-
společnosti STRABAG,a.s <.>,se sídlem: Boženy Němcové 756,294 71 Benátky nad Jizerou,IČ.: 608
38 744 podaného v zastoupení na základě plné moci společností ASIG s.r.o <.>,Budovatelů 324,533 12
Chvaletice a po písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín-
Dopravní inspektorát čj.: KRPS- 150935 -1/ČJ-2019-010406-DOŽ
<br> stanoví v souladu s ustanovením § 77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení na silnicích II/125,II/322,II/328,III/3222 <,>
III/3223,III/3279,III/32713,III/3285,III/3287,III/32811 a místních komunikacích takto:
<br> z důvodu opravy tělesa silnice II/322 mezi Kolínem a obcí Tři Dvory bude na výše jmenovaných
komunikacích osazeno přechodné dopravní značení dle čtyř schémat DIO,která jsou přílohou a
zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemníc...

Načteno

edesky.cz/d/3170717

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz