« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Zveřejnění záměru na stanovení místní úpravy provozu na MK U Kasáren na pozemku parc. č. 2509 v k. ú. Bukovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15646634100phpqml4ly.pdf
2019-07-29T12:43:15+0000
Ing.Bc.XXXXXX XXXXXXXXXXXX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Ing.XXXXX XXXXXXX
export2udfile0-15646634100phpxfjqrr.pdf
Masarykovo nám.1/167,790 01 Jeseník
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství,se sídlem K.Čapka 10/1147,790 01 Jeseník
<br> Tel.: 584 498 420 E-mail: josef.liberda@mujes.cz
<br> Fax : 584 411 815 IDDS: vhwbwm9
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
<br>
Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
Č.j.: MJ/39658/2019
<br> Sp.zn.: MJ/38914/2019/ODSH/Lib
<br> Vyřizuje/telefon: Josef Liberda/584498420
<br> V Jeseníku dne 01.08.2019
<br> Město Jeseník,v zast.oddělení majetku,Masarykovo náměstí 1/167,790 01 Jeseník
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Městský úřad Jeseník,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),podle
<br> § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a v souladu s § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br>
<br> z v e ř e j ň u j e
<br>
záměr na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci <.>
<br>
<br> Jedná se o:
<br> Umístění svislého dopravního značení (dále jen „SDZ“) č.B11 „Zákaz vjezdu všech motorových
<br> vozidel“ a to oboustranně s dodatkovou tab.č.E13 „Mimo dopravní obsluhy“ – 2x
<br> Místo:
<br> Místní komunikace U Kasáren – směrem ke křížku,na pozemku parc.č.2509/3 v k.ú.Bukovice
<br> Termín:
<br> SDZ bude osazeno na výše uvedené MK po nabytí účinnosti Opatření obecné povahy a to na místě
<br> zakresleném v předloženém návrhu dopravního značení
<br> Osazení navrhovaného dopravního značení zajistí na své náklady vlastník místní komunikace,tj.Město
<br> Jeseník,IČ: 00302 724 prostřednictvím firmy Technické služba Jeseník,a.s <.>
<br> V souladu s § 172 odst.4 a 5 správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu opatření připomínky
<br> nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřej...

Načteno

edesky.cz/d/3170678

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz