« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Úzká - Česká Ves

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15645771480phpkpvtcu.pdf
tviEs UR
@
<br> stvls ĺln
<br> LEGENDA
<br> otoĺrĺr:ucxÉxo (HĄ|E
rcpnnvuí ltlsptĺTĺľŕ.'
<br> tc 'lr!ltlĺ}'
J0.ł ZÍ7ą /rű c(ł-I
<br> rrL /r- 7-ĺi
<br> B1
<br> Uzavřený úsek - prováděnl pľlpollĺy kanallzace,uzavĺrka
ob|lzdná trasa - neoznačená
<br> SDZ - Zákaz v|ezdu všech vozidel v obou směrech -ż'rul
lÜłłro
<br> Yoc.Ń
É <.>
0)
@o-
c')
<br> =
o
o-c
<br> =@
<br> 4U
řEłt9a q6
<br> € šJt
<br> ť
=9EgÉô*
<br> J
<br> Formáls
<br> slÜprň
Oltum
<br> ill'ĺlło
<br> N
'ó
<br> o
<br> L
<br> i0.000 = 416,00 nan.m
<br> t pđÍÜ wDnccläl
lno.Jan Lapđk
<br> StrvEbnlk |*htlĄsMo
<br> NoYo8tavba RBl vrelně
zpevněných ploch
<br> a přlpo.|ek na parc.č.946/2 v
k_li- čegká Ves
<br> čtrr ą llĺbanĺ v'kôíý
<br> uzsvĺrko mĺElhĺ
<br> lP10a
SDZ _ Slepá pozemnl komunikace
<br> z
<br> 1:2000 c.4 <.>
<br>
2019-07-31T11:11:36+0000
Bc.XXXX XXXXX
export2udfile0-15645771480phpfv7xvl.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�
Č�.j.: MJ/39384/2019Spis.zn.: MJ/39382/2019/03/ODSH/TOM Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jesení�ku dne 31.7.2019
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozuMe�Ú2 Jesení�k,odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství� (da� le XXX „spra�vní� orga�n“) pr�í�slus�ny� podle § XXXodst.X) za�kona č�.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a o zme�na�čh ne�ktery�čhza�konu;,ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu; (da� le XXX „za�kon o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh“)obdrz�el dne XX.X.2019 z�a�dost fyzičke� osoby Barbora Novotna�,S�kolní� 190,252 43 Pru; honiče,o vyda�ní�stanovení� pr�ečhodne� u� pravy provozu na mí�stní� komunikači ul.Ú2 zka� v Č�eske� Vsi (parč.č�.2544 v k.u�.Č�eska� Ves),pro uz� ití� dopravní�čh znač�ek a zar�í�zení� pr�i prova�de�ní� uloz�ení� a pr�ipojení� Splas�kove�kanalizače z novostavby rodinne�ho domu,podle ustanovení� § 61 odst 3 za�kona o provozu napozemní�čh komunikačí�čh v termí�nu 5.8.2019 – 6.8.2019.K z�a�dosti bylo doloz�eno souhlasne� stanovisko Poličie Č�R dopravní�ho inspektora� tu Jesení�k,ze dne20.7.2019.Dopravní� inspektora� t doporuč�uje uz� ití� dopravní� znač�ek a zar�í�zení� dle pr�iloz�eny�čh situačí�odsouhlaseny�čh orga�nem poličie a spra�vní�m orga�nem.Spra�vní� orga�n na za�klade� z�a� dosti,projednany�čh a doporuč�eny�čh situačí� podle ustanovení� § 61 odst.3za�kona o silnič�ní�m provozu na mí�stní� komunikači ul.Ú2 zka� v Č�eske� Vsi (parč.č�.2544 v k.u�.Č�eska� Ves)pro uz� ití� dopravní�čh znač�ek a zar�í�zení� pro umí�ste�ní� vodorovne�ho dopravní�ho znač�ení�,dle pr�iloz�ene�situače <.>,v souladu s § 77 odst.1 pí�sm.č) a odst.5 za�kona o silnič�ní�m provozu a vyhla� s�kou 294/2015Sb <.>,kterou se prova�dí� pravidla provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a u� prava a r�í�zení� provozu napozemní�čh komunikačí�čh
<br> s t a n o v í
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> M...

Načteno

edesky.cz/d/3168160

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz