« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Obnova sportoviště v Pečkách"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ sportoviště, 02 Prohlídka místa plnění
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
<br> VZMR "Obnova sportoviště v Pečkách"
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
9.PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
<br>
<br> Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění dne 05.08.2019 od 15:00 hod.se schůzkou na místě samém
– u vstupu do sportovního areálu,prostor víceúčelového hřiště,Pečky,Středočeský kraj.Účastníci se podepíší
do presenční listiny,uvedou název společnosti,IČ,jméno a příjmení zúčastněného a e-mailovou adresu <.>
<br> Kontaktní osoba ve věci organizace prohlídky místa plnění: Ing.Věra Růžičková,tel.: 606 635 682,e-mail:
vera.ruzickova@pecky.cz
<br>
<br> Dodavatelé na vlastní odpovědnost navštíví a prohlédnou si místo plnění a jeho okolí za účelem řádného
<br> zjištění všech údajů,které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a zhodnocení souvisejících nákladů a
<br> rizik <.>
<br> Zadavatel nebude v průběhu plnění veřejné zakázky akceptovat jakékoli navýšení nákladů ze strany dodavatelů <,>
<br> jejichž vznik mohli dodavatelé s odbornou péčí zjistit při návštěvě místa plnění na základě v té době dostupných
<br> informací <.>
VŘ sportoviště, 01 Zadávací dokumentace vč příloh
V� sportovi�t�,01 Zad�vac� dokumentace.pdf
<br>
<br> Město Pečky
<br>
Masarykovo nám.78,Pečky
<br>
<br>
<br> Strana 1 z 9
<br>
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
<br>
<br>
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána v souladu s ustanovením § 6 a § 31
<br>
zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) <.>
<br>
<br>
<br> 1.NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
<br>
<br> "Obnova sportoviště v Pečkách"
<br>
<br> 2.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
<br>
<br> Zadavatel: Město Pečky
<br>
Zástupce zadavatele:
Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX – starostka města
<br>
Bc.XXXXX XXXXXXXXXX – X.místostarostka
<br>
Sídlo: Masarykovo nám.78,289 11 Pečky
<br>
IČ: 00239607
<br>
DIČ: CZ00239607
<br>
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: XXXXXXX XXXXXXX
<br>
Telefon: XXX XXX XXX
<br>
E-mail: projekty@pecky.cz
<br>
<br>
<br> 3.INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
<br>
<br> Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce
<br>
Předmět plnění veřejné zakázky: v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací
<br>
Podrobný popis požadovaných prací,dodávek a služeb je uveden v soupisu prací,dodávek a služeb s výkazem
<br>
výměr,který tvoří přílohu č.3 zadávací dokumentace <.>
<br>
Zpracoval Linhart spol.s r.o <.>,Lhotecká 820,250 01 Brandýs nad Labem – XXXXX XXXXXXXX,IČ: XXXXXXXX <,>
<br>
Ing.arch.XXX XXXXXXX,ČKA XXXXX,datum XX.XX.XXXX <.>
<br>
Pokud zadávací dokumentace či soupis prací,dodávek a služeb s výkazem výměr obsahují informace o
<br>
určitých obchodních názvech nebo odkazy na obchodní firmy nebo označení původu apod <.>,není nutné toto
<br>
v nabídce dodržet,účastník výběrového řízení to při zpracování nabídky bude chápat pouze jako vymezení
<br>
standardu kvality <.>
<br>
Vymezení předmětu dle kódů CPV 45000000-7 Stavební práce
<br>
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky =1.504.130,00 Kč bez DPH
<br>
Místo plnění zakázky:
obec Pečky,část obce Pečky,katastrální území Pečky <,>
<br>
pozemky parc.č.1587/1 a 1586/1
<br>
<...
VŘ sportoviště, 00 Výzva k podání nabídek
Město Pečky
<br> Masarykovo nám.78,Pečky
<br>
Strana 1 z 2
<br>
ní práce
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
<br>
<br> 1.NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
<br>
"Obnova sportoviště v Pečkách"
<br>
2.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
<br>
Zadavatel: Město Pečky
<br> Zástupce zadavatele:
Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX – starostka města
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXXX – X.místostarostka
<br> Sídlo: Masarykovo nám.78,289 11 Pečky
<br> IČ: 00239607
<br> DIČ: CZ00239607
<br> Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: XXXXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: projekty@pecky.cz
<br>
<br> Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce zadávanou v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání
veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) <.>
Na zajištění realizace projektu identifikační číslo 117D8220B2190 poskytnuta dotace z rozpočtu Ministerstva pro
<br> místní rozvoj ČR prostřednictvím Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2019 z podprogramu
<br> Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli,dotační titul 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury <.>
<br>
<br> 3.ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
<br>
Informace o předmětu a podmínkách plnění veřejné zakázky malého rozsahu naleznete v zadávací dokumentaci <.>
<br> Kompletní zadávací dokumentaci zadavatel uveřejní na profilu zadavatele https://www.vhodne-
<br> uverejneni.cz/profil/00239607 a na úřední desce města https://www.pecky.cz/cs/mestsky-urad/uredni-deska-
<br> 2.html
<br>
<br> 4.LHŮTA,MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK
<br>
Lhůta pro podání nabídek: Datum: 12.08.2019 Hodina: 10:00
<br> Adresa pro doručení nabídek: Město Pečky,Masarykovo nám.78,Pečky 289 11
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
VZMR "Obnova sportoviště v Pečkách"
<br>
<br> Strana 2 z 2
<br> Nabídka bude doručena na výše uvedenou adresu poštou nebo osobně do podatelny v 1.patře MěÚ
(rozhodující je datum a hodina převzetí zadavatelem) v úředních hodinác...

Načteno

edesky.cz/d/3167615

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Územní plánování   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz