« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - opatření - stanovení ochranného pásma vodního zdroje: Ochranné pásmo vodního zdroje vrtů HL-1-5 Louč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-38871.pdf
Městský úřad Český Krumlov
odbor životního prostředí a zemědělství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 111,fax 380 766 101
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXX,DiS <.>
E-mail: frantisek.pilat@mu.ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 560
Sp.zn.: S-MUCK 38871/2019/Pi
Č.j: MUCK 38893/2019/OŽPZ/Pi
V Českém Krumlově dne: 30.7.2019
<br>
<br>
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor životního prostředí a zemědělství,jako vodoprávní úřad příslušný
podle § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen "vodní zákon"),a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení §
11 zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),na
základě návrhu,který podala
<br> Obec Loučovice,IČO 00245984,Loučovice 51,382 76 Loučovice <,>
kterou zastupuje XXXXXX XXXX,IČO XXXXXXXX,Chvalšinská XXX,XXX XX Český Krumlov
<br> (dále jen "navrhovatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> zveřejňuje
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> Ochranné pásmo vodního zdroje vrtů HL-1-5 Loučovice
<br> v katastrálním území Loučovice <.>
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 172 odst.4 a 5 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy
kdokoli,jehož práva,povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny,uplatnit u správního orgánu
písemně připomínky.Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření
obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění <.>
<br> Vlastníci nemovitostí,jejichž práva,povinnosti nebo zájmy souvisejí s výkonem vlastnického práva
mohou být přímo dotčeny,mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy ke správnímu orgánu
písemné odůvodněné námitky
<br> ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu <.>
<br> Zmeškání úkonu nelze prominout.O námitkách rozhoduje správní orgán,který opatření obecné povahy
vydává <.>
<br>
<br> Do předložených podkladů lze nahlédnout před tímto termí...
OP_Loucovice_-_situace.pdf
:íslobodu Soulodnloe prozápčsdoKN — „ _ 7 x Kodkv Poznámka ' 1/5 1 777030111 120204472 a doč kouk,94 -
<br> 2 777510111 120204406 : 006 mm '
<br> a 777001755 120206407 3 011011010: ' 4
<br> 4 777132055 120200410 :1 6045 kolik |
<br> 5 77767227 120214135 a XXX XXX <,>
<br> X XXXXXXXXX XXXXXXXXX : doůkolfk &'
<br> 1 717115053 120210004 : doc kolik '
<br> a 717117705 120210040 : mmm,<,> 0 777011004 120223240 : doc hall: * 10 "7000.00 120223033 :! doč ham '
<br> 11 777110930 120225331 3 dcl: mu 1
<br> 12 777000110 120225230 : acc.wu: <,>
<br> 13 "1009.41 120224230 a mam _
<br> 14 777071115 120223200 : doc -
<br> 94/17
<br> ?;
<br> ! : '.- N
<br> 1m.: Body oruuhny stavebni Emmu 5 91 011515 husitům Wiky
<br> A Í ' :! f "
<br> ' v _- /„ 40171 9._ '
<br> 35 1/2
<br> Obr.č.6 Situace 1.OP vrtů HL-1,2,5 v měřítku 1 : 1000
<br> /,: _.<.> \\\ / / // G <.>,/,<.>,<.>.í\\\1.<.>.<.> \.<.> ; > ! !.::,1 \ xx.<.> ff.<.>,<.>.- 1111111.<.> V-\\.I.;/(Í /\ „„ „,/ / \\11 111.117! ; G / „_ É 1111lli.111|11|11l|11111| 1 | | |.<.> 1.1.11! A.<.> /.M ( \\.|.ll1||.1I.|.-L|| až.hx.\ I/» z.<.>.<.>.<.> „ |||||||||||||||||||||||| \Ibwl.\|.| |\.„ I | | I I.I I | |.1.| | |.inf/I | | ] lil <.>,lllllll _ __.\ <.>,<.>.___.<.>.<.>,<.>.\ //._f.<.> \ | J.<.>.\.x.<.> /.<.>,<.> „ „,<.>.„„,a.<.>
<br> 500
<br> Situace I.OP vrtu HL-3 v měřítku 1:
<br> Obr.č.7
<br> “N_
<br> Obr.č.8: Situace I.OP vrtu HL-4 v měřítku 1: 500

Načteno

edesky.cz/d/3166331

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz