« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Výběrové řízení na vedoucího Oddělení strategického rozvoje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15644702440phpymbgh3.pdf
1
<br>
<br>
<br>
<br> Město Jeseník oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č.312/2002 Sb.<,>
<br> o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném
<br> znění,na obsazení volného pracovního místa
<br>
Vedoucí Oddělení strategického rozvoje
<br>
Popis pracovního místa:
<br>  metodicky řídí,koordinuje a kontroluje pracovní úkoly Oddělení strategického rozvoje
 pravidelně aktualizuje strategický plán rozvoje města a koordinuje jeho realizaci,zpracovává
<br> a vyhodnocuje akční plány
 tvoří a aktualizuje koncepční dokumenty v oblasti strategického rozvoje města
 identifikuje a monitoruje národní a evropské zdroje finančních podpor,vyhledává možnosti
<br> získávání finančních prostředků z dotačních titulů,koordinuje dotační agendu města
 vede databázi dotačních projektů města
 posuzuje návaznost projektů na strategii města,kraje,národní rozvojový plán,další strategie
<br> v daném oboru,návaznost na priority politiky EU
 připravuje Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města a zodpovídá za včasné a řádné
<br> aktualizování těchto pravidel
<br>  připravuje a zpracovává potřebná stanoviska,návrhy a vyjádření k problematice sportu
<br>  zodpovídá za aktuálnost Plánu rozvoje sportu města Jeseník
<br>
<br> Předpoklady pro podání přihlášky:
<br>  státní občanství České republiky,u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR
 XXX XXX.XX let
 svéprávnost
 občanská a morální bezúhonnost
 ovládání jednacího jazyka
<br>
Požadavky:
<br>  ukončené vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně nejlépe v oboru zaměřeném na
veřejnou správu,regionální rozvoj nebo ekonomiku a management
<br>  základní orientace v zákonech č.128/2000 Sb <.>,o obcích,č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce;
č.500/2004 Sb <.>,správní řád; č.248/2000 Sb <.>,o podpoře regionálního rozvoje
<br>  výborná znalost anglického jazyka
 velmi dobré komunikační a řídící schopnost...
export2udfile0-15644702440phpc9fy1v.rtf
Město Jeseník
Masarykovo nám.1/167
790 01 JESENÍK
<br>
přihláška do výběrového řízení
v souladu s § 7 odst.4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících ÚSC
<br>
Přihlašuji se do výběrového řízení na pozici: …………………………………………………………………………………
<br>
Jméno,příjmení,titul:
<br> Datum narození:
<br> Místo narození:
<br> Státní příslušnost:
<br> Číslo občanského průkazu:
<br> Místo trvalého pobytu:
<br> Doručovací adresa:
<br> Telefonní spojení:
<br> E-mailová adresa:
<br> u cizího státního občana číslo dokladu o povolení k pobytu
<br>
<br>
Datum: Podpis uchazeče:
<br>
K přihlášce je nutno přiložit:
Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (zaměřit se na informace ve vztahu k požadovaným dovednostem) <.>
Originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením <.>
Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <.>
Originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení dle zákona č.451/1991 Sb <.>,kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,České republiky a Slovenské republiky,ve znění pozdějších předpisů <.>
Čestné prohlášení dle § 2 zákona č.451/1991 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů <.>

Načteno

edesky.cz/d/3166286

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz