« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení DZ "Technická vybavenost RD Lipovský kopec"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15644128670phplixhe3.pdf
s# ffi#Resď vybavenosl RD slTUAcE ÜPRAVY DoPR.ZNAěENi 05/201 I 1724 c.6 í -Ęnn r -.]l AsÍellová si| iéJESENIK> uuBłEruĺo oo O 's+o o łąs&ikohunikacé 1tr45319 -.źL roitil.",2 NoVĚ NAVRHoVANÉ sEzNAM DoTčENÝoH PARCEL: Fw 1ęr1;ż) \921|;1'.<.> 'r1ĺ;9 ]3:llÍ l9;:ŕi J9;il' -LlPoVÄ LÁzNĚ !!lgś!:!śr!ée.<.> :|11 19a1 1+' 19ję ) 1!i9a 19i.'a ;Ąa:l; PozNÁMKA: wŚ
export2udfile0-15644128670phpaj6jnj.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí
ČČ.j.: MJ/38847/2019/MKSp.zn.: MJ/27545/2019/03/ODSH/MK Vyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498495V Jesenííku dne 29.7.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAOPATŘČ ENÍÍ OBEČNEÍ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZUMečstskyí uí rčad Jeseníík,Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí,jako prčííslusčnyí orgaín staí tníí spraívypodle § 124 odst.6 zaíkona čč.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnííčh komunikačííčh a o zmečnaí čhnečkteryíčh zaíkonuů (zaíkon o silniččníím provozu),ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů (daí le XXX „zaíkon osilniččníím provozu“),podle § XX odst.X píísm.č) zaíkona o silniččníím provozu a v souladu s § 173 zaíkonačč.500/2004 Sb <.>,spraívníí rčaí d,ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů (daí le XXX „spraívníí rčaí d“),na zaíkladeč zčaí dosti,kterou dne 28.5.2019 podal zčadatel DÍK,dodavatelsko inzčenyí rskaí kančelaí rč,spol.s r.o <.>,ÍČČO 16627008,naím.Svobody 879/14,790 01 Jeseníík (daí le XXX „zčadatel“),po prčedčhozíím píísemneím vyjaídrčeníí PoličieČČeskeí republiky,Krajskeí rčeditelstvíí poličie Olomoučkeího kraje,uí zemníí odbor Jeseníík,dopravnííinspektoraí t,vydaneím dne 6.10.2018 pod čč.j.KŘPM-113095/ČČJ-2018-141106 <,>
<br> s t a n o v í
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích.Míísto míístníí uí pravy provozu: silniče ÍÍÍ/45319,pozemek parč.čč.2461/2 v k.uí.JesenííkDoba míístníí uí pravy provozu: trvaleDuů vod míístníí uí pravy provozu: provedeníí stavby „Tečhničkaí vybavenost ŘD Lipovskyí kopeč“ (povolena rozhodnutíím čč.j.MJ/16976/2019 (sp.zn.MJ/65453/2018/20/ODSH/MK) ze dne 2.4.2019 v rozsahu objektuů „SO 101ÚÍ ččelovaí komunikače „A“ - deí lka 183,71m“ a „SO 102 ÚÍ ččelovaí komunikače „B“ - deí lka 66,29m“) asouvisejííčíí naí slednaí realizače rodinnyíčh domuů.Konkreí tneč se jednaí o posun svisleího dopravníího značčeníí čč.ÍZ 4a „Obeč“ a čč.ÍZ 4B „Koneč obče“ o 440msmečrem k obči Lipovaí -laí zneč,viz.prčííloha.Zpuů sob provedeníí:svisleí dopravníího značčeníí b...

Načteno

edesky.cz/d/3165629

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz