« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení přechodné úpravy provozu - MKZ Jeseník se baví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15644077450phprqmfzs.pdf
X *ĺ.tq./ NďÚásit cĘbU
t-itil ;
<br> -
ZahĄení |ázeňské sezóny 2018,11.5
<br> /f
<br> 2 ilú
<br> % ?Żl
/
<br>.o.A-,i t? <,>
t--ż
<br> zzł--.łł <,>
<br> r I
ążrJ a1r,-re
<br>.-"+ą*>Ł?
/
<br> rU
<,> z)Z
<br> 2Z;.3/ ź"(Ł //a./Ť
/ 4^2"-r-- f *; -*,? <.>
<br> ry /Z,Ł
<br>
2019-07-29T12:08:43+0000
Bc.XXXX XXXXX
export2udfile0-15644077450php6noif4.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�
Č�.j.: MJ/38755/2019Spis.zn.: MJ/33221/2019/04/ODSH/TOM V Jesení�ku dne 29.7.2019 Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozuMe�Ú2 Jesení�k,odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství� (da� le XXX „spra�vní� orga�n“) pr�í�slus�ny�podle § XXX odst.X) za�kona č�.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a o zme�na�čhne�ktery�čh za�konu;,ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu; (da� le XXX „za�kon o provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh“) obdrz�el dne X.X.2019 z�a�dost pra�vničke� osoby Me�stska� kulturní� zar�í�zení� Jesení�k,p.o <.>,sí�dlem 28.r�í�jna 880/16,790 01 Jesení�k,IČ�O 00852112 o vyda�ní� stanovení� pr�ečhodne� u� pravy provozuna mí�stní� komunikači Masarykovo na�m.v Jesení�ku k.u�.Jesení�k,pro uz� ití� dopravní�čh znač�ek a zar�í�zení�pr�i kona�ní� vy�znamna� kulturní� uda� losti me�sta Jesení�k – Jesení�k se baví� 2019 podle ustanovení� § 61 odst3 za�kona o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh v termí�nu trva�ní� u� plne� uzaví�rky.K z�a� dosti bylo doloz�eno souhlasne� stanovisko Poličie Č�R dopravní�ho inspektora� tu Jesení�k,ze dne29.7.2019.Dopravní� inspektora� t doporuč�uje uz� ití� dopravní� znač�ek a zar�í�zení� dle pr�iloz�eny�čh situačí�odsouhlaseny�čh orga�nem poličie a spra�vní�m orga�nem.Me�stsky� u� r�ad Jesení�k na za�klade� z�a� dosti,projednany�čh a doporuč�eny�čh situačí� podle ustanovení� § 61odst.3 za�kona o silnič�ní�m provozu na mí�stní� komunikači Masarykovo na�m.v Jesení�ku k.u�.Jesení�k,vsouladu s § 77 odst.1 pí�sm.č) a odst.5 za�kona č�.361/2000 Sb a vyhla� s�kou 294/2015 Sb <.>,kterou seprova�dí� pravidla provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a u� prava a r�í�zení� provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh
s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacíchMí�sto pr�ečhodne� u� pravy: mí�stní� komunikače Masarykovo na�m.v Jesení�ku k.u�.Jesení�k Du; vod pr�eč...

Načteno

edesky.cz/d/3163953

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz