« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení přechodné úpravy provozu - Ramzovská pouť

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15644077440phpxhuplg.pdf
ľviĚsľsnÝ Únnn.lĺsľruĺr odbor doPravY a silničníhc hospodá stv í fi/:ĚsTsxÝ Únno JtsENĺK odbor cloprarrv ŕna sĺlničního hospojá s ĺ značka BL ł ZZ ?a.4ł.-ac tt tł ł t0{ llänlaov,lĘ,švuaonPan í!ł) lt ľos { <.>,<,> il0 o t80 /1 Chata ĺłamzovgké'I o?z sedlo ! l l!iL,l ĺlamlováEl Penríon l{ahmaľ (rł (,ooglc t,3 1.ąą--v1 oĹ)so|,Hl^sEľlÁ Pŕ.ĺt Ł ' siłíáťisllil X'Jigtt' í -;il|:9ł!i /'złLou'rłc' 't' Zákazová dopramí mačka 81,ź2,4*.nr^'-J // @/ Mapovádao 20ta6ooglg SmluvnĺpodmínĘ oďl f lłi 0 rcN Eltr ENtrtrl obsah tatastrđní mapy a ]mn' pozomlĺilÉho lĺatagtĺu ľg zohf oz4o od m frlĺa 'l:5000.Podrobněiśí lffoľmace lĺ pružíÉriímatry'ártualizaci XXX a |eiĺho obsahu jsou_rnĺeđenyv námrÉ!!é (PDf fonrľát).Vo LoľÁ lllěr n hałlnĺrłrl onlďłrllďn a rlÁla& mollo laalłlyĺl rvn rełraiarÁnl hl*rtn rrnĺmrlliĺ rrlor rrtr 'l '.l.<.> 'l,}l]: í'.<.>.1.r '.Z?.ł <.>,<,> ĺíi'D.lĺ.| l'\Ęi5 !7l1ť!f'łi"",<.>.'ĺic 'j L\l,<.> "" cl ĺ^i I ':r t1' r:,<.>.<.>.-'.<.> '.".-: ? Ą!-" I 't).1 xľ'.ĺ'l,i-.<.>.<.>.Dnc:,Za sPrá'ĺĺtost:.<.>.<.> 21 ł Ö tl{ľJ/l a7/? {$a/t,u8/! 2019-07-29T12:00:46+0000 Bc.XXXX XXXXX
export2udfile0-15644077440phpcjjb6s.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�
Č�.j.: MJ/21609/2019Spis.zn.: MJ/19032/2019/02/ODSH/TOM Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jesení�ku dne 25.4.2019
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Me�Ú2 Jesení�k,odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství� (da� le XXX „spra�vní� orga�n“) pr�í�slus�ny� podle § XXXodst.X) za�kona č�.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a o zme�na�čh ne�ktery�čhza�konu:,ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu: (da� le XXX „za�kon o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh“)obdrz�el dne XX.X.2019 z�a�dost pra�vničke� osoby ELMONT Jesení�k s.r.o <.>,Palačke�ho 11,790 01 Jesení�k,IČ� :25904442,o vyda�ní� stanovení� pr�ečhodne� u� pravy provozu na mí�stní� komunikači Ramzova� p.č�.1140/1k.u�.Horní� Lipova�,pro uz� ití� dopravní�čh znač�ek a zar�í�zení� pr�i prova�de�ní� vy�stavby nove� pr�í�pojky NNpodle ustanovení� § 61 odst 3 za�kona o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh v termí�nu po dobu trva� ní�zvla� s�tní�ho uz� í�va�ní�.K z�a� dosti bylo doloz�eno souhlasne� stanovisko Poličie Č�R dopravní�ho inspektora� tu Jesení�k,ze dne2.4.2019,č�.j.KRPM-42295-1/Č�J-2019-141106.Dopravní� inspektora� t doporuč�uje uz� ití� dopravní� znač�eka zar�í�zení� dle pr�iloz�eny�čh situačí� odsouhlaseny�čh orga�nem poličie a spra�vní�m orga�nem.Spra�vní� orga�n na za�klade� z�a� dosti,projednany�čh a doporuč�eny�čh situačí� podle ustanovení� § 61 odst.3za�kona o silnič�ní�m provozu na mí�stní� komunikači Ramzova� p.č�.1140/1 k.u�.Horní� Lipova� pro uz� ití�dopravní�čh znač�ek a zar�í�zení� pro umí�ste�ní� vodorovne�ho dopravní�ho znač�ení�,dle pr�iloz�ene� situače <.>,vsouladu s § 77 odst.1 pí�sm.č) a odst.5 za�kona o silnič�ní�m provozu a vyhla� s�kou 294/2015 Sb <.>,kterouse prova�dí� pravidla provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a u� prava a r�í�zení� provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh
s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacíc...

Načteno

edesky.cz/d/3163952

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz