« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - ÚZSVM - aukční vyhláška - areál bývalé prádelny v Kolíně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška(1Joc0D) (339,6 kB)
1
<br>
<br> 8222/SKO/2019-SKOM
Čj.: UZSVM/SKO/7546/2019-SKOM
<br>
<br>
A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
E A S / S K O / 0 0 7 / 2 0 1 9
<br>
<br>
Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád
je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
I <.>
<br> Termín konání aukce
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního
systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 20.8.2019 v 12,00 hodin
<br> Konec aukce se stanovuje na den 21.8.2019 v 12,00 hodin
<br> Vyhlašovatel aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Vyhlašovatele aukce je Územní pracoviště Střední Čechy,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
<br> Kontaktní osobou je XXX XXXXXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX,email: Iva.Skrivankova@uzsvm.cz
<br>
II <.>
<br> Podmínky účasti v aukci
Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále
jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
<br> „kauce“) ve smyslu Čl.5.odst.2.písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 2 140 600 Kč <.>
Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-2220111/0710 tak,aby
byla připsána na účet Vyhlašovatele aukce ve lhůtě do 19.8.2019.Jako variabilní
symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po
přihlášení se k aukci <.>
<br>
2.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem <,>
<br> než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu,na ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz