« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Zahradní ulice - chodníky a parkovací stání u bytových domů č

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-04112.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 111,fax.380 766 501
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
+XXX XXX XXX XXX
karel.trneny@mu.ckrumlov.cz
MUCK 38019/2019/ODSH/Trn
S-MUCK/04112/2019/ODSH/Trn
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 25.07.2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako silniční správní úřad
příslušný podle § 40 odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů,(dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16
odst.1 a § 40 zákona o pozemních komunikacích,a § 15 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění,(dále jen "stavební zákon") ve společném územním a
stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání
společného povolení,kterou dne 23.01.2019 podalo
<br> Město Český Krumlov,prostřednictvím Ing.XXXXX XXXXX,vedoucího odboru investic MěÚ Č <.>
Krumlov,IČO 00245836,Kaplická 439,381 01 Český Krumlov
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu:
<br> "Zahradní ulice – chodníky a parkovací stání u bytových domů č.p.136–138,Český Krumlov"
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parcelní č.783/2 (ostatní plocha),parcelní č.783/45 (ostatní plocha) v
katastrálním území Český Krumlov <.>
<br> Druh a účel umisťované stavby
Jedná se o dopravní stavbu – novostavbu 16 parkovacích stání pro osobní automobily (kolmých,šikmých
a podélných) navržených v souladu s ČSN 73 6056 mezi domy č.p.136–138 v Českém Krumlově <.>
Součástí stavby je přístupová k...

Načteno

edesky.cz/d/3159550

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz