« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - rozhodnutí - stavby vodovodů, kanalizací (STP 4,5,6): Obec MIkulovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15640472350phpmtrb90.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
____________________________________________________________
Odbor životního prostředí
<br>
<br> Masarykovo nám.1/167,790 01 Jeseník
<br> odbor životního prostředí,se sídlem XXXXX XXXXX XX/XXXX,XXX XX Jeseník
<br>
Tel.: MěÚ Jeseník 584 498 111 email: adriana.zajacova@mujes.cz
Fax: odbor životního prostředí 584 498 462 Internet: www.jesenik.org
<br> Č.j.: MJ/07933/2013/2019/10/OŽP/R-68/Zaj
Vyřizuje/telefon: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Spis.a skartační znak: XXX.X,A/20
Jeseník,dne 25.7.2019
<br> Obec Mikulovice
Hlavní č.p.5
790 84 Mikulovice
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> O DODATEČNÉM POVOLENÍ STAVBY
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Jeseník,Odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.2
písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst.5
vodního zákona a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve vodoprávním řízení posoudil žádost
podle § 129 odst.3 stavebního zákona o dodatečném povolení stavby vodního díla,kterou dne 18.2 <.>
2013 podala
<br> Obec Mikulovice,IČO: 003 03 003,Hlavní č.p.5,790 84 Mikulovice
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení žadateli:
<br>
<br> I.Vydává podle § 15 vodního zákona a dle ustanovení § 129 odst.3 a § 115 stavebního zákona
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> ke stavbě vodního díla:
<br> „Obnovení území vojenského areálu Mikulovice - vodovod“
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č.1934/26,1934/28,1934/33,1934/37,1934/46,1934/47,1934/48 <,>
1934/50,1934/51,1934/52,1934/53,1934/58,1934/72,1934/105,1934/107,2080/2,3279,3280/11 <,>
3281/1,3281/3,3376/4,3376/5,3376/9,3379/4,3379/7,3381/4,4493 v katastrálním území Mikulovice u
Jeseníka.Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení <.>
<br> Údaj...

Načteno

edesky.cz/d/3159497

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz