« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: UZ+ZU silnice č. III/1622,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-36432.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 500
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
vladimir.augsten@mu.ckrumlov.cz
MUCK 38039/2019/ODSH/Au
S-MUCK/36432/2019/ODSH/Au
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 22.07.2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,odštěpný závod Dopravní stavby JIH.oblast Český Krumlov <,>
IČO 48035599,Pražská tř.58/495,370 04 České Budějovice
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 11.7.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici
č.III/1622 mezi obcí Větrná a městem Vyšší Brod dle ověřeného DIO z důvodu akce:
<br> „Oprava obrusné vrstvy vozovky silnice č.III/1622 ve dvou úsecích
<br> - před osadou Kleštín ve směru od Větrné na Vyšší Brod
<br> - za železn.přejezdem u železn.stanice Čertova stěna“
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný
správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích <,>
v platném znění,v souladu s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.(1) písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích,po písemném vyjádření
Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního
inspektorátu (dále jen „orgán policie“) přechodnou úpravu provozu takto:
<br>
<br> • Dotčené komunikace : silnice č.III/1622 – uzavírka viz DIO v příloze
<br> silnice č.III/1602 a č.III/1623 – objízdná trasa
<br> • Uzavírka v úseku : stanič.8,000 – 8,500 km (viz.situace DIO v příloze)
<br> stanič.10,040 – 10,950 km (viz.situace DIO v příloze)
<br> • Objízdná trasa:
<br> 1.Ve směru od Branné,nebo Malšína,na Vyšší Brod – přes Přízeř a dále směr Hrudkov
a Vyšší Brod - dtto v opačném směru
<br> 2.Ve směru do Dolních Jílovic,Kyselova – z Vyššího Br...
001.pdf
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> ve službách bezpečnosti silničního provozu
<br> DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
<br> SWIEI'ELSKY STAVEBNÍ s.r.o.VĚI'RNÁ - LOMSKÝ RYBNÍK
<br> POUCÍE OESKE— REPUBLÍKY KRAJSKÉ BEDÍTELSTVÍ POLICÍE „ÍÍHCJÍJEŠESKÍEHO KRAJE 4 UZEMN! ODBOR ČESKÝ KRUMLOV DOPRAVNÍ li—JSPEKTORÁT
<br> 381 2.3 CESKY KRUMLOV,TOVÁRNÍ “185
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXX _ _
<br> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum: Červen 2019
<br> XXX XXXXXXXX — JANEV Provozovna: Planá XX Tel.: XXX XXX 969 370 01 České Budějovice www.janev.cz
<br> A '.ram/l "2 „A - _,i 3._f'ř „;].--" — _ _ “*'— | 4— __)":_L_' ';Uljlll'l U:.f_||„„i'|,_'1 :.“ŽL ! A Humi |_]|n::||,ii'i;f: "' 75 |; \,I,i [J"ííliln * -.K4 - Í 822 A Malsm IE! | I.“ *.*: *.o.<.>._ :.<.> ir Okta: ! O,I'll-'.<.> o"o"-*' tma '.<.> I' |".<.>.! *.'l o,' l.<.> : \ k.70'.<.> - Harm _ __.;;.o." 0.III:-Visu átmagfhiv fíufjl'l Ú šifry; JL DSÍFUV.<.> kopec.<.> u.„*,<.> ; K3." " 734 Hl jí!-f_i."; ' o _ * :.'o.'\ <.>,- -."-.iViz-Jmu'uw.<.>,* FJ? ' '" “ 'o' ' '.-- A r.<.> „o 34?.<.> Cg-,-j —.-.|,;.J.u.ena.<.> : '._ Přiz eř K2.„.<.> '._,„v ".bulu-“HAV L'iu'm &' / 'b' ' " I 7! '.<.> '._ _ K5 *.<.>.<.> Dolní Filc-.Alir'w.<.> Lcualrir.: : J 1 „_ _,V o.<.>,I.| UVILB 732.„gf-'F— „._._i f' “\—.„ o I _' _- __._.__\.<.>.<.>.J V l v A.<.> " TF||.: wii-".t-Alů; : Lou-zc :icze-,- _.<.>.<.> :( Mr.-„ „ Lachewce _.* 'I |.<.>.<.> '.ln.i.i'll “.le.=.a 9 ? * " Í i.<.> _: ' Q ' “J:.<.> '.“.- ? "TÉ.<.> ",Krum horu K1,' | A o * ! uč : * ' '.\ *.?)5.33 I A._- 663,) V \ ".<.> |.<.> 4 „ iii-Fru Li kov.<.>.<.> <.>
<br>.i ; <.>
<br> \
<br> \'ť u.<.>
<br> : Vykles tílka A 887 Brad & 893
<br> Vyšší B od __
<br> Martínkavský vrch ] <.>
<br> R46
<br> I'.=1r mhmi-ze
<br> *.'“RFlil-M'v
<br> ÉQQÍĚEQÍĚŠSKÝ KRUMLOV,_T0VÁRNÍ 165
<br>.T _.- i.“*".:f'š'l „.;,H:":_m| —::.'f'-_-_.“Wanzl—_?wwjb __ " ".fully?
<br> POLICÍE _čgsx UBLÍKY
<br> KRAJŠBKE REO Tví POLICIE.<.>.JIIHOGESKÍEHO KRAJE 4%,UZEMNI ODBOR ČESKÝ KRUMLOV =**/;;,OpPRAVNi- INSPEKTORÁT "'f
<br> -,_
<br> Herberlov
<br> „\\ \ o“ l „.„Juan :...

Načteno

edesky.cz/d/3151802

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz