« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice II/329 ul. Tyršova, místních komunikací ul. Fügnerova a Tylova v Plaňanech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Planany - vodovod v sil. 329 + MK (91,7 kB)
SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST \“ OBCI
<br> EZ 3 F3
<br> 09*0€
<br> (929 DGW) “HZB
<br> “\\V“
<br> BZ1b (nebo 525:
<br> 5216
<br> 19.15
<br> ve !
<br> ©“
<br> max.50
<br> _:
<br> 30-50
<br> —— 5-10
<br> 30-50
<br> —— 50-70
<br> Schéma 815.2
<br> Standardní pracovni misgo.Zúženi vozov- ky na jeden jízdní pruh.Uprava přednosti
<br> _ dopravními značkami <.>
<br> vyslražné světlo typu 1 nebo značka umístěna na iluorescenřznim žlutoze- leném podkladu,v protisměru shodné
<br> příčná uzávěra zábranau minima.-né 3 výstražná světla typu 1
<br> parfém:: uzávěra obousirannými smérovacimi deskami odslup max.IOm
<br> pružná uzávěra jednostranným smérovacimš deskami odstup podélné 1-2m
<br> příčně 0.6-1m
<br> vystražná světla typu 1 na každé směrovací desce
<br> !) může být ve výjimečných přrpadech menší (viz kap.6.1.2)
<br> 2) užm' dopravních značek a dopravních zařize-
<br> ní v přlbadé souběžných parkovacích pruhů.cnodmkú nebo stezek pro CVKHSW Padl? schéma! B! 15 až 8/20 POLICIE CESKÉ ŘEPUBLŠKY KngJSKE HEDi"i'Ež-S [ v! POLrPí.<.>.r- _,<.> ' l o TRuDOCESiiEi-í-Z) KR.-UE DOPHAVM INSPEKTORÁT
<br> '““ "' 'F- ff-GLW VácmrJSKA vzdálenost v meirech
<br> vřll
<br> 'nm
<br> ro uzavlrku h nlk
<br> Městský úrad odbor dopravy Karlovo náměstí 78
<br> 2 Koiín 1 280 1_ 19.25 „ŽL
<br> f.? f'" f=?
<br> acne
<br> 1
<br> \
<br>.<.>.—-
<br> NEIAVZO » NCIOHJ
<br> - místo výkopu
<br> CHODNIH <.>
<br> „_m “E13
<br> POLBCHE C&SB'L— nm far-!w 593.433 FrL'Dš ras ; “:./í POLICEF bfí—"rízDOCESf'EI.o "3qu '
<br> DOFHA\H\JÍ&.\J““PEK“I o.! ' ' 230 15 KOLÍN,Řemvs— i.\LKQ 'N
<br> lou/Ý“
<br> - & 07.2019
<br> ASII
<br> Dopravní značení
<br> www.asig.r:z e-mail: asigůasigmz lel.: 327 3M 887 fax: 327 315 997
PMU DZ vodovod Planany - sil. 329 Tyrsova + ul. Tylova a Fugnerova (40,8 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
Vodohospodářské sdružení Kolín
Havelcova 70
280 02 KOLÍN
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 69571/19-noj
OD noj 15106/2019
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 61882976
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/2
<br>
Datum: 18.07.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele –
Vodohospodářského sdružení Kolín,IČ.: 61882976,se sídlem: Havelcova 70,280 02 Kolín podaného
v zastoupení na základě plné moci společností ASIG s.r.o <.>,Budovatelů 324,533 12 Chvaletice po
písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní
inspektorát čj.KRPS-188647-1/ČJ-2019-010406-DOŽ
<br> v souladu s ustanovením § 77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů stanoví
přechodnou úpravu dopravního značení silnice II/329 ul.Tyršova,místních komunikací ul <.>
Fügnerova a Tylova v Plaňanech v obvodu působnosti zdejšího správního úřadu z důvodu
rekonstrukce vodovodu takto:
<br> při rekonstrukci vodovodu v Palňanech bude na výše jmenovaných komunikacích osazeno
přechodné dopravní značení dle dvou schémat DIO (B/5.2,uzavření chodníku),která jsou přílohou
a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
ve znění pozdějších ...

Načteno

edesky.cz/d/3151788

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz