« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Rozhodnutí - stavební povolení na stavební úpravy bytu č. 6 v bytovém domě č.p. 711, Kolín IV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Bednar Jiri a Honzova Monika_st. upravy bytu c. 6 v c.p. 711_Jatecni_Kolin IV_stavebni povoleni (376,7 kB)
<.> /4
<br> Městský úřad Kolín
Odbor výstavby – stavební úřad
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I,e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231,fax: +420 321 720 911,e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160,Kolín I
<br>
Naše čj.: MUKOLIN/SU 47161/19-Dur
XXXX XXXXXX
Jateční XXX
Kolín IV
XXX XX Kolín 2
<br> XXXXXX XXXXXXX
Jateční XXX
Kolín IV
XXX XX Kolín 2
<br> Naše zn.: SU 11440/2019
<br> Počet listů: 4
Příloh/listů: 2
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: martin.duris@mukolin.cz
<br> Datum: 08.07.2019
<br>
<br> č.p.711,ul.Jateční,Kolín IV na pozemku st.p.č.4912 v katastrálním území Kolín
<br> - stavební úpravy bytu č.6 v bytovém domě č.p.711,Kolín IV
<br> _____________________________________________________________________________
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br>
Městský úřad Kolín,odbor výstavby – stavební úřad,jako obecný stavební úřad příslušný podle ustanovení
§ 13 odst.1 písm.c) zákona čís.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební
zákon“),ve stavebním řízení přezkoumal žádost o stavební povolení na stavební úpravy bytu č.6 v bytovém
domě č.p.711,Kolín IV na pozemku st.p.č.4912 v katastrálním území Kolín,kterou dne 06.05.2019 podali
XXXX XXXXXX a XXXXXX XXXXXXX oba bytem Jateční XXX,Kolín IV,XXX XX Kolín 2 na základě tohoto podle §
115 stavebního zákona vydává
<br>
s t a v e b n í p o v o l e n í
<br>
na stavební úpravy bytu č.6 v bytovém domě č.p.711,Kolín IV na pozemku st.p.č.4912 v katastrálním
území Kolín <.>
<br>
Stavba obsahuje:
<br> Jedná se o úpravu dispozice v bytě č.6 se zásahem do nosné konstrukce stavby <.>
<br>
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
<br> 1.Stavba bude provedena podle projektové dokumentace č.151218,kterou vypracoval Ing.Lenka
<br> Císařová,autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,ČKAIT 004227 případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu <.>
<br>
2.Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti p...

Načteno

edesky.cz/d/3151787

Meta

Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz