« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Zařazení komunikace ul. Za Podjezdem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15637844690phptbuwr6.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�
Č�.j.: MJ/36999/2019Sp.zn.: MJ/20305/2019/03/ODSH/TOMVyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jesení�ku dne 18.7.2019
Město Jeseník,Masarykovo nám.1/167,790 01 Jeseník,IČO: 00302724 <,>
<br> ROZHODNUTÍMe�stsky� u� r�ad Jesení�k,odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�,jako silnič�ní� spra�vní� u� r�ad pr�í�slus�ny� dle§ 40 odst.5 pí�sm.a) za�kona č�.13/1997 Sb <.>,o pozemní�čh komunikačí�čh,ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu5(da� le XXX „za�kon“),ve spra�vní�m r�í�zení� posoudil z�a� dost o zar�azení� pozemní� komunikače do kategoriemí�stní� komunikače,kterou dne 23.4.2019 podala pra�vnička� osoba:
Město Jeseník,sídlem Masarykovo nám.1/167,790 01 Jeseník,IČO: 00302724,v zastoupení� Městský úřad Jeseník,oddělení majetku(da� le XXX „z�adatel"),a na za�klade� posouzení� vy�s�e uvedene� z�a� dosti,po projedna�ní� s u� č�astní�ky r�í�zení�,rozhodl tak,z�e v souladu s § 3 za�kona
<br> z a ř a z u j e pozemní� komunikači
Cyklistická stezka Jeseník – Bobrovník,km 0,264 20 – 0,314 80 Jeseník v ul.Za Podjezdem <,>
<br> která se nachází na pozemcích parc.č.2082/2,2082/5,2082/15,2082/16,2082/17,2091/1 <,>
2091/3,2091/13 všechny v k.ú.Jeseník
<br> do kategorie místní komunikace IV.třídy.a to vč�etne� vs�ečh souč�a� stí� a pr�í�slus�enství� dle § 12 za�kona <.>
Město Jeseník,zastoupené (dle vnitřního předpisu) oddělením majetku,provádí aktualizaci pasportů
místních komunikací <.>
<br> Aby mohla být provedena aktualizace pasportu je třeba na základě žádosti v souladu s § 6 zákona č <.>
13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,zařadit rozhodnutím tuto
komunikaci do kategorie místní komunikace IV.Třídy – komunikace umožňující smíšený provoz chodců a
cyklistů.Rozsah zar�azovane� komunikače je vyznač�en na pr�iloz�ene� situači dotč�ene�ho u� zemí�,ktera� je nedí�lnousouč�a� stí� tohoto rozhodnutí�.Po nabytí� pra�vní� moči tohoto rozhodnutí� bude pr�edme�tna� pozemní� komunikače zapsa�...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz