« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Smlouva o poskytnutí dotace zveřejnění

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SmlouvaDotacni2019_ESAC_Expozice25letExistence.pdf
1
<br> Smlouva o poskytnutí dotace
<br> Tuto smlouvu uzavírá
<br> město Český Krumlov
zastoupené Mgr.Daliborem Cardou,starostou města
Náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
IČ: 245836,DIČ: CZ00245836
Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>
č.ú.221241/0100
(dále jen poskytovatel)
<br> a
<br> XXXX XXXXXXX XXX Centrum,o.p.s <.>
zastoupená Mgr.Hanou Jirmusovou Lazarowitz,ředitelkou
Široká 72
381 01 Český Krumlov
IČ: 25193937
č.ú.: 51-9112090267/0100
(dále jen příjemce)
<br>
I.Účel smlouvy
Účelem smlouvy je poskytnutí finanční podpory Egon Shiele Art Centrum,o.p.s.na úhradu
neinvestičních nákladů spojených s realizací expozic u příležitosti 25 let existence v souladu
s žádostí příjemce a usnesením Zastupitelstva města Český Krumlov č.0042/ZM5/2019 ze
dne 30.5.2019 ve výši 200.000,- Kč,slovy dvěstětisíc korun českých.Finanční prostředky
budou převedeny na účet příjemce po podpisu této smlouvy.Příjemce je povinen při realizaci
projektu dodržovat podmínky uvedené v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města
Český Krumlov (Dokument je dostupný na www.ckrumlov.cz/dotace.)
<br>
II.Použití finanční podpory
1) Prostředky,poskytnuté podle článku I.této smlouvy,mohou být použity pouze na úhradu
<br> neinvestičních nákladů souvisejících s projektem v souladu s rozpočtem projektu,který je
součástí žádosti,a to pouze po dobu trvání tohoto projektu <.>
<br>
2) Rozpočtové položky projektu se mohou proti schválenému rozpočtu projektu změnit v
<br> rámci uznatelných nákladů za předpokladu,že uvedená změna nebude mít vliv na
základní účel projektu a jeho očekávané výsledky.V rámci rozpočtu projektu je možné
beze změny smlouvy (resp.jejího dodatku) přesunout prostředky mezi jednotlivými
kapitolami rozpočtu projektu do výše maximálně 25 % z původní rozpočtové výše dané
kapitoly.Tuto změnu je nutno zdůvodnit ve vyúčtování dotace <.>
<br>
III.Povinnosti příjemce
<br> 1) Příjemce dotace je povinen zajistit spolufinancování projektu v minimální výši 30 %
z celkových nákladů na pro...

Načteno

edesky.cz/d/3146511


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz