« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: rekonstrukce silnice III/1631, Bližší Lhota - rozc. Nové Chalupy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-34805.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 111,fax.380 766 501
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> Ing.XXX XXXXXX
XXXXXXXXX
jan.sladek@mu.ckrumlov.cz
MUCK 37418/2019/ODSH/Sl
S-MUCK/34805/2019/ODSH/Sl
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 17.07.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,Odštěpný závod Dopravní stavby JIH,IČO 48035599,Pražská tř <.>
58/495,370 04 České Budějovice <,>
<br> kterého zastupuje Signistav s.r.o <.>,IČO 26072700,Na Návsi 3,373 61 Hrdějovice
<br> (dále jen "navrhovatel"),podal dne 1.7.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích podle ověřeného DIO z důvodu realizace akce:
<br> rekonstrukce silnice III/1631,Bližší Lhota - rozc.Nové Chalupy <.>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“)
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,v platném
znění <,>
<br> s t a n o v u j e
navrhovateli podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích,po písemném
vyjádření Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov <,>
dopravního inspektorátu (dále jen „orgán policie“) č.j.: KRPC-793-180/ČJ-2019-020206 ze dne
11.7.2019,přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu uzavírky a zvláštního
užívání silnice III/1631 v úseku a způsobem dle rozhodnutí o povolení uzavírky a zvláštního užívání č.j.:
MUCK 37266/2019/ODSH/Sl ze dne 17.7.2019 dle dopravně inženýrského opatření v příloze v rozsahu
dle místní příslušnosti zdejšího silničního správního úřadu,tj.na území ORP Český Krumlov
<br>  Termín: ode dne nabytí právní moci rozhodnutí povolení uzavírky č.j.MUCK
37266/2019/ODSH/Sl ze dne 17.7.2019 do 30.11.2019 <.>
<br>  Odpovědná osoba: je žadatel,zastoupený panem Mirosla...
Blizsi_Lhota.pdf
* _“ i__ 1 1049 ( “a 933 ' ' '“ 92:5 of? Želnava.“ » 9:17 * “ '» Ov'čštq'ý * vrch.Wall 8-43 _ Hajný vrch 826 V,<,> PERNEK * Telecí “ ' fi;-š ? 'n? 730 Křížový _.vrch 728 9?5 Nová Řec (část) „747 ; HORY ' » * — „Ja-Strmá Láz _ HORNÁ _ Dat-!?; mixuje) PLAN MIMO E 1 3 2315sz VOZIDEL » * STAVBY “2 Švenmwa * » _ __,Na Skalce POZOR |P 22(2) _ _ _ ? 2 '$ \\ sil.|||/1631 V USEKU „„ BLIZŠI LHOTA *“ NOVE CHALUPY ***2“ » _ =; v 899 _ “* ' “\ BLIŽŠÍ “„a U 2 A V R E N A mm;"ik LHOTA &* „ __ <? 378 ' XRE Halík m \\ 1:24 Str.|||/16314 IN BLIZSl LHOTA “"—„\ „„ -.< | “M“! „|_—fw.XXXXXX XXX XXX FAHRE! Hochficht | “"If" ?“ „- ff— “Hf'fm; “ nm » sn.||||||3|va||žš| LHOTA 133? “"-__ ___,UZAVŘENA ; DALE POUZE PŘÍVUZEM ! 3 * _ ___ \_.\\ Kozí—wda 790 _ '\_ mz \,\- * \,Zvanknvský \ vrch “ x;,„ m.\—'-1.I.<.>.10.40 “_ _ Griineisfelsen.10.40; “ “ 914 _ Kára 305 __ ŘGČÁÉ či,' 'Péslřický.“ »,L.<.> -\ vách Sperrbú'hel -.<.> * 3— 842 „ aš: ( _ _ \.\\ \! Sullivana L \'\ 1041 ; <.>,<,> ; n,of ; \t—D.!_ ;“ | __ |,<.> U,<.> — Rossmuscherbem \“— 4- _9;f) * „ „lm—.<.> s.l.—__ Lichtenberg “| Salnau,'.\WPOUCÉ ČESKÉ REPUBLiKY 72" _ “Wenham _ "K'BAJŠSKÉ ŘEDETELSTVÍ POLICIE,Hmmm _; ".TFHOCESKEHO KRAJE 4 Sonnleiten '." !.<.>._ ÚZEMNI ODBOR CESKY KRUMLOV : * „ m?? 'DQPRAyNí KNSPEKTORÁT,_ % 381'xg3 CESKY KRUMLOV,TOVARN! 165 „ ""““—— gig,<.>,<.> <.>,<,>,v k,V —.<.>.<.>.<.>.<.> Dopravne mzenyrske opatrem „.„chsber "Rk t k '! Ill/1631 BI'"'Lh N ' „ ©“ -._ „ _.s e ons ru CGSI.IZS! ota ove Chalupy & ' „.-.; „,<.> <.>,<.> |.Zadavatel: SWlETELSKY stavebm s.r.o.- p.M|Ios Jindra Zpracoval: XXXXXX XXXXXXX Dne: XX.X.XXXX _ __ Stollnberg.<.>.<.> <.>,SIgIIIS'I'aV ' Stangl Ema||: je||nek©3|gn|stav.cz Poznamka: verze 1_ „ » _ — _ I * Gmnwa'q Telefon: 702 281494 "“""“ "““""

Načteno

edesky.cz/d/3146508

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz