« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení místních komunikací ul. Havlíčkova a Komenského v Plaňanech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Planany - stavba vodovodu ul. Havlickova (236,9 kB)
/|-_|s Kolín- VóDóVODNÍ ŘAD A11 UL.HAyLičKóVA,PLAÉÍ W &
<br> %HÚĚ ___„Ží-
<br> „„-._._*.„_,„ um.<.>.<.> a.:.-H'--.<.> -v|-u-3-n/ <.>
<br> Zvostovam
<br> i 4,4- úsek nas ' "Í \ f " - :,poiodíověnáH—w-F-f“ %
<br> 55.7) 5 1 __
<br> „TH—___,!|.! _ _ 1.2? 5._.5 251_.__ _ __ 2 _.“ském zvopi_|:__e _____
<br> * 3 f 3 : „.<.> a U 5 „i 33wa; K.:-Mm- _ „.- ;-_=_ _ 333,3 ___f -
<br> V 533
<br> 3.34— _—.<.> _._.„ “f <.>
<br> lI LL.<.> 43 ' „Eur.-.<.>
<br> ' Pode Dvorem
<br> L WWW„„_„M„_ _„ 333 „3333 _
<br>.P:.<.>.na-„1.<.>.„Mann-— rim-5+:
<br> 3123333133333? _“ Ě _ “9316515 "“*“—___,učí? 1.933.PHE—___
<br> KRÍÍP.<.> ___-„„ „__
<br> KTOŘN'K Kom!
<br>.% Í“ -5_ _
<br> * 3533315
<br> ; Městský úřad ! - ' odbor dopravy Í _ Karlgyo náměstí 78'
<br> ;.„.<.>.<.>." ' Fůonerova
<br> SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCI-| MÍST _v oucr
<br> OL'OS — sw
<br> GI
<br> (=;- |
<br> | 09-09—— |
<br> "IZS
<br> 0
<br> DL'G ra
<br> ZZ "VJ
<br> 09-02 (928 casu) ruze
<br> ©
<br> B21b
<br> ©—
<br> [ocbo [126]
<br> max.50
<br> 30-50
<br> 5-10
<br> 30-50
<br> —— 50-70
<br> _ Schéma 815.2
<br> Standardní pracovni misgo.Zůženf vozov- ky na jeden jízdní pruh.Uprava přednosti dopravními značkami <.>
<br> vysuažné svého typu 1 nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutoze- leném podkladu,\: prausměru shodně
<br> příčná uzávěra zabranou minimalně 3 výstražná světla typu 1
<br> podélná uzávěra obousirannými smérovacimi deskami odsiup max.10m
<br> prična uzávěra jednostrannými smérovacími deskami odslup podélné 1-2m
<br> příčné 0.6—1m
<br> vystražna světla typu 1 na každé směrovací desce
<br> 1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap.6.1.2) _
<br> 2) užití dopravních značek a dopravních zařize- ní v přrjuadé souběžných parkovacích pruhů,chodniku nebo srezek pro cyklisty podia schémat 3/16 až 8/20
<br> POLWH': am"? RE = ""
<br> _ |.<.> :: „““/' I' [1:12le
<br> ©3333-sz RED; ras ; uf 190% I"
<br> QFÉEDQC "aféra-:) iii—“33355 _ “ _fdálenŠ_%5_-é- c),/nu rnJSFEKTORÁT Kúš íNŠ
<br> KOL-IN,was.-augur: -r-|
<br>...
PMU DZ vodovod Planany - MK - ul. Havlickova (36,3 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
Vodohospodářské sdružení Kolín
Havelcova 70
280 02 KOLÍN
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 69573/19-noj
OD noj 14906/2019
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 61882976
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/1
<br>
Datum: 16.07.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele –
Vodohospodářského sdružení Kolín,IČ.: 61882976,se sídlem: Havelcova 70,280 02 Kolín podaného
v zastoupení na základě plné moci společností ASIG s.r.o <.>,Budovatelů 324,533 12 Chvaletice po
písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní
inspektorát čj.KRPS-188650-1/ČJ-2019-010406-DOŽ
<br> v souladu s ustanovením § 77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů stanoví
přechodnou úpravu dopravního značení místních komunikací ul.Havlíčkova a Komenského
v Plaňanech v obvodu působnosti zdejšího správního úřadu z důvodu rekonstrukce vodovodu takto:
<br> při rekonstrukci vodovodu v Palňanech bude na místních komunikací ul.Havlíčkova a
Komenského osazeno přechodné dopravní značení dle schématu DIO,které je přílohou a zároveň
nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí b...

Načteno

edesky.cz/d/3145801

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz