« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení přechodné úpravy provozu - Zlaté dny 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15633650790phpdlpcnj.pdf
Ń N Nč' t Dr)t P 4 Dł c Ą'1 a i llruRvĺ DŁ "u(vĚ.gĺ eĚęu uB.rl Ĺ cor;' ć Btł.Łirxt {JĹŁDÚ xiÄv-r'rDĺrl'r-tr Ar';la'r'rCBru"' ' c tP\ Lr 1f \)Nlu')ľ.<.> lę QNi PPol.j(,łu t r t / 5.Dt Ć tsZ.Łrlrxč \JeŁDU lśecn ÚotĺDĹL'- tltÍrí łflltłutl )2 Lł ?xÉąi ĺ DĹ l.Bzt{a,č bZq ir "ŁŃrlt oDĎoťeslĺ luÉ\l!\ \ \t?ę\!U" 6 łht ąYÍ Dt c BĄz.Łirxt \]JEtDu \"1ŁŃNĺĺeľ'rłcn ucŁ1DęL' 5 DoDhÍ[UvLlV ĺ\Br-lL(,oU.$ĄlMo tŃsoguvŃN\ ",Put\ięcH}\1 D{ \Pt{b *Ję'DŃťt)t-tĚ.esrv P?r.)vu(" 6 i)č č bĄ.tÄEĄ} rj.lt čDu'.c lz 'tÄ BexNr.' l DŁ t rS łłc.svéeovď TÄBUIę PťÜ v{tsłČeui og.',ĺĎc"" E Dć Ć,B28.E Bct - 6v* *?irĺ-xt tt\gI \vę-NJ\'usęK PLĄTĺi'jť"i ru ą Dt 6.b Z{ t.Lxcxl sĺrłsl," 40 Dł ć b zq u.lx'rxt oDbočęNí u- t/c' - ocr(ĺí,rx - uŁ\\RtNY \JsęE_ iVlĚsT$KÝ Únnľ JEsENíK cdbor docra.ry @ kJf/ŁgcL/A>ł oosoUHLA_ctNÁ PŔĺLoH^ ta 3tanďlaku - q{ ďoní k dohummlĺrcl Xnpka lldnohwĺ pollclo oloínouckalto kľr|r ?3 " 4ł7ą- ĺ/ł.c.?nĺ ffi t';xnľľł- Dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.z-a spŕ vnogl: l v l l s ĺ s ĺ ĺ Ý u n ł r t l E $ E N i K o d b o r c i o Ĺ l : ' i -.l ĺ V o ' a s i I n i č n í h o i r o c : : ; o c i á s t l l ' r ĺ ł f ł ł ł c s ' - : : ; * - - - - - - ' ł r ' ' l.ĺ o T l.l : l ĺ i l l,o ĺ r k e,t - l t.i f t T o ' I : 5 7 | Ą 1 C N : B o.J i i l C.r,* n \ f - J ' J.),t t ) Đ p,b l ' r x t 1,J r r a,' r l o c r n t / t l ( 0 P ĺ t K A I A S T R A L ľ ĺ ľ ł n p y ' <.>,ť ' i A l ' ' ĺ ' ',\ ' ĺ i ] ĺ.<.> l <.>,ĺ \ t b.8 5.ť 6.ł d l l l j l l ! : ł l r l h o <.>,r o í l ' Ü ] ĺ E,6 J & ' 4 <.>,& $ t ' ą r i ł <.>,& t A t,<,> i i,h,<.> t f l á l,<.> ' í / í ' 6 g,c l ł r,ĺ ł ' b ' 1 ł ' Ú | r i r t ł ' Ę a o í l ĺ,ł ť ) r J ' ĺ <.>,ł J ĺ '.9 t I B ĺ l l r t E \ t I t ą i 2,! i đ ' /,& ĺ &,<,> l y & t t 1 !,ł ',E s t y M t ; ł } t 1 ' i r l ł š i t l e <.>,<.> } 8,Ę | Ż t & t h r,<.> i ' ' ĺ.t,l y.ł r S ',t u ł }.t i <.>,' l ł ',c L A \ l l b v a h r '.! '.l t r ä r a r ' i,t.g r v.h,- u,r u J,- r ś ł,<,> ' ĺ r.J r 2 + r ł l ł & 1 <.>,v f f i q -.t 1.Ú.' E I ! 5 1 t ' & t 1 ł r ' A t ł t ' c t - l {...
export2udfile0-15633650790phpvqsbpk.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�
Č�.j.: MJ/36339/2019 Spis.zn.: MJ/27966/2019/06/ODSH/TOM Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jesení�ku dne 16.7.2019
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Me�Ú3 Jesení�k,odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství� (da� le XXX „spra�vní� orga�n“) pr�í�slus�ny�podle § XXX odst.X) za�kona č�.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a o zme�na�čhne�ktery�čh za�konu;,ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu; (da� le XXX „za�kon o provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh“) obdrz�el dne XX.X.2019 z�a�dost pra�vničke� osoby Me�sto Zlate� Hory,sí�dlem na�m.Svobody80,793 76 Zlate� Hory,IČ�O 00296481 o vyda�ní� stanovení� pr�ečhodne� u� pravy provozu 1) Mí�sto: silničeII/445 (k.u�.Zlate� Hory v Jesení�ka� čh) v u� seku st.km čča 72,290 - 72,520 a 2) Mí�sto: silniče II/445 (k.u�.Zlate� Hory v Jesení�ka� čh) v u� seku st.km čča 72,140 - 72,520 pro uz� ití� dopravní�čh znač�ek a zar�í�zení� pr�ikona�ní� společ�ensko-kulturní� akče „Zlate� dny 2019" podle ustanovení� § 61 odst 3 za�kona o provozu napozemní�čh komunikačí�čh v termí�nu 26.7.2019 – 28.7.2019.K z�a�dosti bylo doloz�eno souhlasne� stanovisko Poličie Č�R dopravní�ho inspektora� tu Jesení�k,č�.j.KRPM –73191-1/Č�J – 2019 – 141106 ze dne 13.6.2019.Dopravní� inspektora� t doporuč�uje uz� ití� dopravní�čhznač�ek a zar�í�zení� dle pr�iloz�ene� situače TP 66 odsouhlasene� orga� nem poličie a spra�vní�m orga� nem.Me�stsky� u� r�ad Jesení�k,ODSH na za�klade� z�a� dosti,projednany�čh a doporuč�eny�čh situačí� podleustanovení� § 61 odst.3 za�kona o silnič�ní�m provozu 1) Mí�sto: silniče II/445 (k.u�.Zlate� Hory vJesení�ka� čh) v u� seku st.km čča 72,290 - 72,520 a 2) Mí�sto: silniče II/445 (k.u�.Zlate� Hory v Jesení�ka� čh)v u� seku st.km čča 72,140 - 72,520,v souladu s § 77 odst.1 pí�sm.č) a odst.5 za�kona o provozu napozemní�čh komunikačí�čh a vyhla� s�kou 294/2015 Sb <.>,kterou se prova�dí�...

Načteno

edesky.cz/d/3143868

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz