« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení DZ "Chodník ul. Rejvízská, Jeseník"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15633559140php8qfh4g.pdf
vlv-
centrurn
<br> 090'0 śś
/p
<br> I.<.>.\l.\:t'h!:
^c s:On'ir,9^u -.ijj'.<.> i,i./S{ts,<.> ur:.1,:;.r p!.<.> r-.<.>
<br> Porkoviště
ą
<br> Q-'e-
<br> š'8oĘi,(o>
Ecoĺ
<br> o
<br> xN
<br> o-
I
<br> P
<br> o)=-
<.> so) T
š^9 o <,>
ľv( Ě
<br> šš P
<br> IP 11a
p emístěná
<br> a
cÝ
<br> b\'
<br> E-
"tt
<br> BĘt-
6Ą
<br> '-
2s)
<br> )l poŕoł
<br> CTDSOUi-t LJ\S!ł.i.\ P
<br> 'Ć
'
Xr,:,<,> 4_ ?/ďr ł- / () -,?,ĺ7?- ltrĺoé
<br> ł? 6 4,r7?
; Zĺ.s::.rno:iLEGENDA:
<br> V7o
<br> -
nové vodorovné DZ - bĺé
<br> lP6 m-t- nové svislé DZ ľ|Ĺ$TsKÝ unnu JESENĺKodbor cclpra'.ĺy
:' siifi ičllĺh,l hospocĺá stVí
<br> c'1,/ll f s ł76 1-,q
Ť
<br> m ruo"t"p,Ef-
<br> 4
Vĺ to
<br> 00
<br> il/4s3
<br> o
<br> o
|Í) o
<br> rn
<br> v1 (o,t2s)
<br> (o <.>
<br> 25)
<br> o
<br> k zosŁ
čck rno
<br> ooPov.PRoJEKrANT zAl(ÁzKY lNG.zDENEK t(ADLČlK
<br> %
Dooravnípr jektovánĺ
'tldbroob ÚcKŔżxoffiÉno s'm oLoaouc
<br> ODPOV.PROJEKTANT SO,PS lNG.zDENEK KADLĆ|K
<br> MVRHL.VYPRACOVAL XXX XXXX
KRESLIL.PSAL XXX XXXX
<br> KONTROLOVAL lNG.zoENĚ( KADLÖ|K
KRA' oLoMoUcKÝ OBEC JESENIK sTUPEŇ DPS
ll'łVEsToR MĚsTo JEsENlK
<br> *"' cHoDľíx ul.REJVÍZsKÁ,JESENĺK -
<.> PRoDLoUŽENĺ K AUT.zAsT.u HŘBFoVA
so ĺ01 cHoDNlKY,NÁSTUPIŠTĚ l pŘecHoD PRo PĚŠĺ
<br> DATUM 05/2019
<br> MĚŘlTXo 1:25o
<br> FoRMÁT 2rAA
zAK.llsLo 161 1910
ČÁsT ooKUMEľfIAcE
<br> B.1
VÝKREs
<br> SITUACE DZ
:IS.SOUPRAVY Čĺs.PŔlLoHY
<br> 7
<br> nosvět|ení p echodu (S0 401)
<br> ĺ 6 -07- 2019
<br>
2019-07-17T08:37:14+0000
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
export2udfile0-15633559140phpuvr10b.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí
ČČ.j.: MJ/36476/2019Sp.zn.: MJ/36442/2019/02/ODSH/MK Vyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498495V Jesenííku dne 16.7.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAOZNÁÁ MENÍÁ O NÁÁVRHU OPÁTRČ ENÍÁ OBEČNEÁ POVÁHY Mečstskyí uí rčad Jeseníík,Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí,jako prčííslusčnyí orgaín staí tníí spraívypodle § 124 odst.6 zaíkona čč.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnííčh komunikačííčh a o zmečnaí čhnečkteryíčh zaíkonuů (zaíkon o silniččníím provozu),ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů (daí le XXX „zaíkon osilniččníím provozu“),podle § XX odst.X píísm.č) zaíkona o silniččníím provozu a v souladu s § 172 zaíkonačč.500/2004 Sb <.>,spraívníí rčaí d,ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů (daí le XXX „spraívníí rčaí d“),tíímto na zaíkladečzčaí dosti,kterou dne 16.7.2019 podal zčadatel Mečsto Jeseníík,ÍČČO 00302724,Masarykovo naím.167/1,790 01 Jeseníík,v zastoupeníí: PENGÁN a.s <.>,ÍČČO 24666602,Uniččovskaí 2944/1B,787 01 SČumperk <,>
z v e ř e j ň u j e
<br> záměr na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.Jednaí se o:provedeníí vodorovneího a osazeníí svisleího dopravníího značčeníí dle prčedlozčeneího naívrhu,v souvislostis dokonččeníím realizače stavby „Čhodníík ul.Rejvíízskaí,Jeseníík – prodlouzčeníí k aut.zastaívče u hrčbitova“,povoleneí rozhodnutíím čč.j.MJ/65597/2017 (sp.zn.MJ/27599/2017/13/ODSH/MK) ze dne 12.12.2017Míísto: lokalita dotččenaí stavbou „Čhodníík ul.Rejvíízskaí,Jeseníík – prodlouzčeníí k aut.zastaívče u hrčbitova“,tzn.pozemníí komunikače ul.Rejvíízskaí v k.uí.Bukoviče u Jesenííka,dle prčedlozčeneího naívrhu (viz.prčííloha)Termíín: svisleí dopravníí značčeníí bude osazeno a vodorovneí dopravníí značčeníí provedeno po nabytíí uí ččinnostiopatrčeníí obečneí povahy,a to v zaívislosti na vhodnyíčh klimatičkyíčh podmíínkaíčh,nejpozdeč ji do dobyprovedeníí kolaudače stavbyOsazeníí a provedeníí dopravníího značčeníí zajistíí na sveí naíklady stavebníík vyísče uvedeneí s...

Načteno

edesky.cz/d/3143862

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz