« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Řešení infrastruktury Za kotelnou v Bukovicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15633559100phpwauoxw.pdf
\91,ruoot
<br> o9ŕl'
<br> ď
--"Ě
<br> \96 oď
<br> \o
m <.>
<br> 0c
<br> ťPp
o <,>
N
O
<br> o
c.) nJ
<br> OJ
cl
nt
<br> ď ďp a\t
<br> ďe\9
LEGÉNDA
SO 1OO MISTNI KOMUNIKACE
<br> OSTATNI
r --_.l xnĺłsĺnÁrruĺ vłpł
<br> ING.XXXXX XXXXXX
VÍchlického lXXXl|X
<br> XX XX C)slmva-Radvanice
rel.725 789 642.t('0t08l60li
<br> t-:--:l
r.-_:-rąn
<br> So 3oo oDVoDNĚNĺ KoMUNlKAcE
PLOCHA KOMUNIKACE
PLocHA oBRATlŠTĚ
PLocHA ŽLAB ŽUL.KosTKY
PLocHA ŠAcHTA,VsAKoVAci oBJEKT
PLOCHA NEZPEV.KRAJNICE
PLOCHA SJEZOU
<br> illESTSKY URAI] JESEN K
odbor dopravy
<br> a- sĺln:Č;_: í!:,-.hosocdá stvĺ
<br> Ę,nł/słFl2 /u/?
1 7 -07- 2019
<br> sTUPEŇ
<br> DATUM
<br> ĺłĚnlĺxo
roRlĺAĺ
ZAK.ČisLo 201 808
ČÁsT DoKUMENTACE
<br> c
Čĺs.PŘĺLoHY
<br> DÚR + DsP
<br> 12t2014
<br> 1:250
<br> A3
<br> t: --j PLocHA TERÉNNĺCH ÚPRAVso 4oo VEŘEJNE osVĚTLENĺ.PoDZEMNĺ KABELY Vo',(lr sLouPVo
a
<br> souŘAoNlco\aŕ sYsTÉM JTSK
\aŕŠKoVÝ svslÉM: apv
<br> 10 15 20
<br> M 1 :250
<br> \.ŕKREs
<br> zL3lĄ
<br> ODPOV.PROJEKTANT PROFESE
<br> NAVRHL,VYPRACOVAL
<br> KONTROLOVAL
<br> lNG.L|BoR HABRNÁL
<br> lNG.LlBoR HngnŃÁr
<br> lľĺo pÁvor upĺÁx
lŃo.Ltaon HABRNÁL
<br> oDPoV.PRoJEKTANT zAKy'ŻKY
<br> RESENI INFRASTRUKTURY
<,> ŕA KoTELNoU" V BUKoVtcĺcH
<br> JEsENĺKKRAJ OBEC
<br> AKCE
<br> oLoMoUcKÝ
XXXXXX XXXXX
<br> NżENÝRSKÉ sĺTĚ JsoU VE \a KREsU zAzrunČeľĺy pouze oRlENTAČNĚ PŘED ZAHÁJENlM ZEMNlcH PRACĺ NUTNo GEoDETlcKY VYTÝČlT
<br> ni
<br> KATASTRÁIľĺĺ slTUAcNĺ yÝrnes cÁsľ ĺ
lĺs.souPRAVY
<br> c.2.1
<br>
<br> k -.\r *o\o
<br> LEGENDA
SO 1OO MISTNI KOMUNIKACE
<br> \3
<br> KATASTRÁLNĺ MAPA
<br> ľiĹsĺsĺÝ ÚnEr lĺseľĹĺ
odbor dopravy @
<br> a silničního hospodá ství
ĺÚ,nł/ss6/2 /r-p /?
<br> 17 -A7- 2019
<br> ď
<br> 'iooď'o 13 99lÍ)
<br> "re
<br>,2,<,>
<br>,P\"
lr-)
<br> Ý (r)
cLt
<br> i1tlllĺt /''
<br> ł::
<br> OSTATNI ING.PAVoL uprÁr
Vrchlictého l207l|0
<br> 7l 00 oslraÝa'Radvaĺicc
lel' 72s 789 6Ą2 lČ 0l08l608
<br> ľT'- ÍFl
<br> -
ď''F-: <.>
<br> so 3o0 oDVoDNĚNĺ KoMUNlKAcE
PLOCHA KOMUNIKACE
procHn osRRtlŠtĚ
PLocHA ŽLAB ŽUL'KoSTKY
PLocHA ŠAcHTA...
export2udfile0-15633559100phpwojrdb.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí
ČČ.j.: MJ/33612/2019Sp.zn.: MJ/03626/2019/11/ODSH/MKVyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498495V Jesenííku dne 17.7.2019 Mečsto Jeseníík,IČČO 00302724,Masarykovo naím.167/1,790 01 Jeseníík,v zastoupeníí: Ing.LiborHabrnaí l,nar.11.3.1978,Hrusčovskaí 1858/4,702 00 Ostrava
<br> ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ VEŘČ EJNOU VYHLÁÁ SČKOU
<br> Výroková část:Mečstskyí uí rčad Jeseníík,odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí,jako spečiaí lníí stavebníí uí rčad prčííslusčnyípodle § 40 odst.4 píísm.a) zaíkona čč.13/1997 Sb <.>,o pozemnííčh komunikačííčh,ve znečníí pozdeč jsč ííčhprčedpisuů (daí le XXX "zaíkon o pozemnííčh komunikačííčh") a podle § XX odst.1 píísm.č) a § 169 odst.4zaíkona čč.183/2006 Sb <.>,o uí zemníím plaínovaíníí a stavebníím rčaídu (stavebníí zaíkon),ve znečníí pozdeč jsč ííčhprčedpisuů (daí le XXX "stavebníí zaíkon"),<,> ve společčneím uí zemníím a stavebníím rčíízeníí (daí le XXX "společčneírčíízeníí") posoudil podle § XXo stavebníího zaíkona zčaídost o vydaíníí společčneího povoleníí,kterou dne21.1.2019 podalo Mečsto Jeseníík,IČČO 00302724,Masarykovo naím.167/1,790 01 Jeseníík,vzastoupeníí: Ing.Libor Habrnaí l,nar.11.3.1978,Hrusčovskaí 1858/4,702 00 Ostrava (daí le XXX „zčadatel“),a na zaíkladeč tohoto posouzeníí:
I.Podle § 94p odst.1 stavebníího zaíkona
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě rna stavbu:
Řešení infrastruktury Za kotelnou v BukovicíchSO 100 KomunikačeSO 300 Desčťovaí kanalizačeSO 400 Verčejneí osveč tleníí(daí le XXX „stavba“) na pozemku parč.čč.XXX,XXX,198,199/1,199/2,200,233,1340/5,1340/29 vkatastraí lníím uí zemíí Bukoviče u Jesenííka.Stavebníí zaímečr rčesčíí novostavbu míístníí komunikače,naívrh noveího odvodnečníí komunikače a vyístavbuverčejneího osveč tleníí.Jednaí se o trvalou stavbu.SO 100 Komunikače: Stavebníí objekt zahrnuje vyístavbu jednopruhoveí míístníí komunikače,kategorieMO1k 4,35/4,35/30.Komunikače bude napojena na staívajííčíí míístníí komunik...

Načteno

edesky.cz/d/3143861

Meta

Stavby   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz