« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení přechodné úpravy provozu - II/369 - ÚU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15631969480phpbjnco1.pdf
ł,I F s t L l ' i l c E l l / 3 9 L l P o l F L Ą z i l Ě - R A M Z 0 ' á U z A v Ř E N A s t L N t c E i l / 3 9 L l P o l F L i i z N Ě - R A M z o l A U z A l,Ř E i l A s t l l { t c E l t / 3 9 L l P o t ł t ł z N Ě - R A M Z 0 ' A U z A v Ř E N A I s t Ő { t c E i l / 3 9 L l P o t ľ l ĺ z N E - R A M z 0 u U Z A \,Ř E N A Đ s t L l { t c E i l / 3 9 R A M z 0 n - U P o É L Ą z l l Ě l J z A v Ř E i l A I s t L l { t c E i l / 3 9 R A M z 0 u ĺ - L l P 0 ' F L Ä z N Ě U u A v Ř E N A P O Z O R A s t L i l t c E i l / 3 9 R A M z 0 l A - L l P o l F L Ą Z N Ě u z A v Ř E t ł A P O Z O R A s t L l { t c E i l / 3 9 L l P 0 ' F L Ą Z i l Ě - R A M Z o ' ĺ U z A v Ř E i l A S E I ' < } \ I E S E K N E,s p o l.s r.o.H a l l l c ĺ s k á 1 2 ' 7 7 2 0 0 o l o l n o u c D l l : C 2 6 2 3 6 3 7 0 1 t e l./ Í a x : 5 8 5 3 1 ' ] 8 6 7 D a l u n r 1 4.6.2 0 1 9 l l / 3 6 9 H o r n í L i p o v á,o p ě r n á Z e d ' Ú p l n á u z a v ĺ ĺ k a s i l n i c e l l / 3 6 9 P e c h o d n é d o p r a v n ĺ z n a č e n ĺ V y p r a c o v a l : R a d i m H l a v i c a 2019-07-15T12:50:15+0000 Bc.XXXX XXXXX
export2udfile0-15631969480phpnsur5f.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor Dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�
Č�.j.: MJ/36126/2019Spis.zn.: MJ/31005/2019/05/ODSH/TOM Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jesení�ku dne 15.7.2019
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Me�Ú3 Jesení�k,odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství� (da� le XXX „spra�vní� orga�n“) pr�í�slus�ny�podle § XXX odst.X) za�kona č�.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a o zme�na�čhne�ktery�čh za�konu;,ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu; (da� le XXX „za�kon o provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh“) obdrz�el dne XX.X.2019 z�a�dost pra�vničke� osoby Spra�va silnič Olomoučke�ho kraje,p.o.Lipenska� 120,772 00 Olomouč,IČ� : 70960399 v zastoupení�: SEKNE spol.s r.o.Hamerská 12,772 00
Olomouc,IČ: 62363701 o vyda�ní� stanovení� pr�ečhodne� u� pravy provozu na sil.č�.II/369 st.km.čča 5.263 –5,573 km,p.č�.1520/1 k.u�.Horní� Lipova�,pro uz� ití� dopravní�čh znač�ek a zar�í�zení� pr�i realizači stavby„II/369 Horní� Lipova�,ope� rna� zeď“ podle ustanovení� § 61 odst 3 za�kona o provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh,v termí�nu 18.7.2019 od 8:30 do 21:00 hod.K z�a�dosti bylo doloz�eno souhlasne� stanovisko Poličie Č�R dopravní�ho inspektora� tu Jesení�k ze dne15.7.2019.Dopravní� inspektora� t doporuč�uje uz� ití� dopravní� znač�ek a zar�í�zení� dle pr�iloz�eny�čh situačí�odsouhlaseny�čh orga�nem poličie a spra�vní�m orga�nem.Spra�vní� orga�n na za�klade� z�a� dosti,projednany�čh a doporuč�eny�čh situačí� podle ustanovení� § 61 odst.3za�kona o silnič�ní�m provozu na sil.č�.II/369 st.km.čča 5.263 – 5,573 km,p.č�.1520/1 k.u�.Horní� Lipova� prouz� ití� dopravní�čh znač�ek a zar�í�zení� pr�i realizači stavby: „II/369 Horní� Lipova�,ope�rna� zeď“,v souladu s§ 77 odst.1 pí�sm.č) a odst.5 za�kona o silnič�ní�m provozu a vyhla� s�kou 294/2015 Sb <.>,kterou se prova�dí�pravidla provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a u� prava a r�í�zení� provozu na pozemní�čh komunikačí�čh <.>
<br> s t a n ...

Načteno

edesky.cz/d/3137364

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz