« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Sdělení o uzavírce pozemní komunikace - v obci Čížkovice v úseku železničních přejezdů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení o uzavírce pozemní komunikace - v obci Čížkovice v úseku železničních přejezdů
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> Naše značka: MULO 23444/2019 dle rozdělovníku
<br>
<br>
Č.j.: ODSH 76547/2019
<br> Vyřizuje:
<br> Tel/fax.:
<br> Mobil:
<br> E-mail:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> ladislav.horvath@meulovo.cz
<br>
<br> Datum: 11.července 2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Sdělení o uzavírce pozemní komunikace
<br>
Dne 11.7.2019 obdrţel odbor dopravy silničního hospodářství městského úřadu Lovosice
<br> ţádost společnosti AŢD Praha s.r.o <.>,Ţirovnická 2/3146,106 17 Praha 10 o povolení úplné uzavírky
<br> silnice III/23758 a III/2476 v obci Číţkovice,v úseku ţelezničních přejezdů,nacházejících se na
<br> pozemku parc.č.626 a 624/1 v k.ú.Číţkovice.Důvodem uzavírky je rekonstrukce ţelezničních
<br> přejezdů P9229,9230.K uzavírce dojde v době od 5.8.2019 do 9.8.2019 <.>
<br>
<br>
<br> Shora uvedené informace poskytujeme ve smyslu ust.§ 24 odst.2 zákona č.13/1997 Sb.o pozemních
<br> komunikacích <.>
<br>
<br> Pokud jsou Vám známy skutečnosti,díky kterým by byly plánované stavební práce omezeny <,>
<br> neprodleně nás o této skutečnosti informujte <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXXX v.r <.>
<br> silniční technik odboru dopravy a SH
<br> Městského úřadu Lovosice
<br> otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br>
Rozdělovník:
- Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
<br> - Obec Číţkovice,Jiráskova 143,411 12 Lovosice
<br> - Obec Úpohlavy,Úpohlavy 61,410 02 Lovosice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.j.ODSH 76547/2019 str.2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.j.ODSH 76547/2019 str.3
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.ODSH 76547/2019 str.4

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz