« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - rozhodnutí - povolení uzavírky: "Rekonstrukce mostu ev.č. 1439-5 na silnici č. III/1439 za Plešovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-33247.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 111,fax.380 766 501
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
+XXX XXX XXX XXX
karel.trneny@mu.ckrumlov.cz
MUCK 34601/2019/ODSH/Trn
S-MUCK/33247/2019/ODSH/Trn
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 01.07.2019
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ A UZAVÍRKY KOMUNIKACE
<br>
<br> Výroková část:
Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako silniční správní úřad
příslušný podle § 40 odst.4 písm.c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost
o povolení uzavírky a objížďky,povolení zvláštního užívání silnice č.III/1439,kterou dne 24.6.2019
podala
<br> SaM silnice a mosty a.s <.>,Odštěpný závod České Budějovice,IČO 25018094,Máchova 6/1129 <,>
470 01 Česká Lípa <,>
<br> kterou zastupuje na základě plné moci
<br> p.XXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Zahradní 714,382 41 Kaplice
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto přezkoumání,souhlasu Krajského ředitelství Policie Jihočeského
kraje,Územního odboru Český Krumlov,Dopravního inspektorátu č.j.KRPC-793-162/ČJ-2019-020206
ze dne 18.6.2019 a souhlasu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje,p.o.zástupce vlastníka
komunikace č.j.SÚSCK/7979/19 ze dne 13.6.2019,podle § 24 a § 25 zákona o pozemních
komunikacích,a § 39 odst.5,§ 40 odst.10 vyhlášky MDS č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,silniční správní úřad rozhodl u akce
"Rekonstrukce mostu ev.č.1439-5 na silnici č.III/1439 za Plešovicemi" t a k t o:
<br> I.povoluje na základě žádosti SaM silnice a mosty a.s <.>,Odštěpný závod České Budějovice <,>
IČO 25018094,Máchova 6/1129,470 01 Česká Lípa,úplnou uzavírku silnice č.III/1439 v
úseku mostu ev.č.1439-5 Plešovice pro vozidla nad 35 t,který se nachází na pozemku
parcelní č.590/1 v k.ú.Plešov...
1336_190710125935_001.pdf
N;: Skřemenícl'
<br>.531
<br> VED.PROJEKTANT ZOD.PROJEKTANT KRESLIL lng.Ondřej anhl
<br> 39-513 Piešvvífř
<br> červenec 2019
<br> 2119100
<br> POLICIE ČESKÉ
priloha_DIO_plesovice_most_1439_5.pdf
UM woman num.mnm mnu WVM m m ““new m nm +E5 "351“ na '551" +5 "351' Na “35%" A 7—— _ _" '.mg 5111: mm mm „ “=““ +53 "351" +55 'ssr % |S11o % © nesmis! Mimic: wr mm “a“ II l511u ISIIu % & lm PO OR lm |P22 ČŘ “CENA!!" UPLESWI: vom.MBM mna: © A 0 A L== BHD ISHb \ “%$-? +55 '35f' E 455 "351' m © +55 'ŠSÍ' Pass-zaruce lsnb +E5'551' ISHo 1F22
<br> POZNÁMKY:
<br> osum! IHAČEK DLE TP 55
<br> I
<br> A ČESKÉ BUDĚJOVICE
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDíTELSTVI POLlClE JIHOČESKÉHO KRAJE 4 025mm ODBOR ČESKY KŘUMLOV
<br> DOPRAVNJ INSPEKTORÁT _,33! 23 ČESKY KRUMLOV.TOVAHNI 165
<br> OSAZEN! DID BUDE ODSOUHLASENO ZÁSTUPCEM POUCIE ČR OKRESNÍ ŘEDITELSTVÍ DI XXXXX KRUMLOV
<br> STÁVAJÍC! INAČKY V ROIPORU S DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÝM OPATŘENÍ“ BUDOU ZAKRYTY.NEBO UPRAVENY OBJÍZDNÁ TRASA BUDE DLE POTŘEBY DOPLNENA ZNAČKAMI isna
<br> HIP: Souřadnicový systém: JTSK Výškový systém: pr Cís.zakázky Datum Stupeň Format u; mam 080016 osmansmps A4 h bp Zodp.projektant: lng-MA „! 'Vyprucovoh Bmw EMU Pšflzšif'sžmns&'“šá'ů'm-m'“ %“" v ] und-4%? seč 709 _? :l—rncl.Info „112% Akce: MOST EV.Č.1439-5 ZA PLEŠOVICEMI Scum Objekt:._ - v 1 ' ' Pmoho č.Pmoha— DOPRAVNÉ INZENYRSKE OPATŘENI
<br> E.3
<br> Objednatel: SÚS J\hMéhokmje
<br> | Obec: Zhláanuna
<br> Jihočeský
<br> | Kraj:
<br>.PA OBJÍZDNE TRASY — 1:50000
<br> IC'CE'NDA—
<br> - OBJÍZDNÁ TRASA PRO VOZIDLA HAD 351
<br> 181W m +535? !
<br> QDI M
<br> lihu
<br> iam
<br> IP22
<br> ISHb &
<br> +55 "551'
<br> ISHu
<br> —-._.<.>,r__.<.>.<.> f_.<.>.<.> -"—.<.>.<.>.___.<.>._.<.>
<br> ©
<br> +55 "351“ m3
<br> Gamma CMU“
<br> |511u “©-
<br> |P22 Aš
<br> +55 “551"
<br> MnuuLw
<br> ISIIu
<br> IP22
<br> mm: <.>
<br> usnu +E5'35t"
<br> ©,<.> ISHh
<br> +55 '551' 455 'ssr“
<br> nim nat:
<br> ISIN
<br> |P22
<br> © A IS1 1D ČESKÝ mul-nv _
<br> +55 "350"
<br> ČWLUV
<br> lSlla
<br> PO OR IF22 LZE/Zš
<br> ©
<br> lsuu _“n V) +55 "351"
<br> maulu?
<br> l5l1u *ar
<br> |P21
<br> C_A
<br> sm & +55 '351' nimi:!
<br> ISHu
<br> PĚR |P22 ĚŘ-
<br> A
<br> lSlIb I "am"“
<br> +55 "as?...

Načteno

edesky.cz/d/3134656

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz