« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Zahájení stavebního řízení - stavební úpravy bytového domu č.p. 806, ul. Želivského, Kolín IV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SBD Kolin_Kolin IV_Zelivskehzo 806_stav..upravy byt. domu_oznameni zah.stav.rizeni (49,1 kB)
<.> /3
<br> Městský úřad Kolín
Odbor výstavby – stavební úřad
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I,e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231,fax: +420 321 720 911,e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160,Kolín I
<br>
Naše čj.: MUKOLIN/SU 69336/19-Dur
Stavební bytové družstvo Kolín <,>
IČO 00035564
Sladkovského 13
Kolín IV
280 02 Kolín 2
<br> Naše zn.: SU 174/2019
<br> Počet listů: 3
Příloh/listů: 0
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: martin.duris@mukolin.cz
<br> Datum: 10.07.2019
<br>
<br> č.p.806,ul.Želivského,Kolín IV na pozemku st.p.č.6487/1,k.ú.Kolín
- stavební úpravy bytového domu č.p.806,Kolín IV (zateplení objektu)
___________________________________________________________________________
<br>
Oznámení
<br> zahájení stavebního řízení
<br> Dne 10.12.2018 podalo Stavební bytové družstvo Kolín,IČO 00035564,Sladkovského 13,Kolín IV,280 02
Kolín 2 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání stavebního povolení pro stavební úpravy bytového domu
č.p.806,Kolín IV na pozemku st.p.č.6487/1 v katastrálním území Kolín.Dnem podání žádostí bylo
zahájeno stavební řízení ve výše uvedené věci <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Jedná se o zateplení obvodových stěn bytového domu,včetně nadzemních částí suterénního zdiva <.>
<br> Městský úřad Kolín,odbor výstavby - stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
stavebního zákona,oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst.1 stavebního zákona,zahájení
stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům <.>
<br> U projednání žádosti o stavební povolení,v souladu s ustanovením § 112 odst.2 stavebního zákona <,>
upouští stavební úřad od ohledání na místě a ústního jednání,neboť jsou mu dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k
jejímu provádění <.>
<br> Stavební úřad zároveň určuje,že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své
námitky,popř.důkazy,nejpoz...

Načteno

edesky.cz/d/3134627

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz