« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - oznámení návrhu trvalé úpravy provozu "Most 216 Ondřejovice"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15629137870phphzongr.pdf
SITUACE STAVBY Ię &to tiokiIrllentace bv;a ově enaLegenda vc siär'ebÍ'i;! rlzcni r Ía':,].j1la,<.> i.i t! i'.J.z.Ąnę.'.'.<.> -.<.> -.<.> ;nopi: ífĚsĺsrÝ odboŕ dop a si'nićniho hos Cáry ' zoměrení skUtečného siovu hronice parcel kotostru -_=-- n vrh_ osy ez,oso komunikoce oso toku Značky Stávajĺcí st ojĺcí stroj.ny inžen rské sítě ľiĚsrsxÝ Únło JEsENílĺ,Ł' -' ę -,í-'s ť9- i 2' \é|F |? ?eiŻ\8 ia Ł} bg ę \,lr,tł <.>,:"ę-e.? i'o^ t,?,<,> '' "Ĺ'lał!-,t 'b,ut I Ul 'ę u l.'.".u',tntl,ENĺK dé; At 9.o stl.<.> '- ''.'-'ę i*? Ż.)'.-% ',ę ':.1.? \,/-p Ť"\ $s Ćíslo oo.celv odbor dopl'avy 'a silničního hospodáľ1 (l.n7 pír?z/u 1 ĺ -07- 2019 ' i : ství$.:.ę Jo.' /- k /qdo ę ? :ę,-rJ pocizeĺnnÍ vedení NN nodŻemní vedení NN ncdzemnĺ vedení VN 02 Czech Republic,o.s.- nodzemní sítě 02 Czech Republic,o.s.- podŻ mní 5ítě -- RV/t GosNet,s.r.o.- plyn WL "(ą s\ o -2rb6 ę 1O ri 1ę ť.}o -.t\,o ę żł| s,o.ď -t^e ?I:: \ './ ę ętl t.? -.ę,' -' \ r- -l
export2udfile0-15629137870php1bku9c.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí
ČČ.j.: MJ/35579/2019Sp.zn.: MJ/35568/2019/02/ODSH/MK Vyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498495V Jesenííku dne 11.7.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAOZNÁÁ MENÍÁ O NÁÁVRHU OPÁTRČ ENÍÁ OBEČNEÁ POVÁHY Mečstskyí uí rčad Jeseníík,Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí,jako prčííslusčnyí orgaín staí tníí spraívypodle § 124 odst.6 zaíkona čč.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnííčh komunikačííčh a o zmečnaí čhnečkteryíčh zaíkonuů (zaíkon o silniččníím provozu),ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů (daí le XXX „zaíkon osilniččníím provozu“),podle § XX odst.X píísm.č) zaíkona o silniččníím provozu a v souladu s § 172 zaíkonačč.500/2004 Sb <.>,spraívníí rčaí d,ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů (daí le XXX „spraívníí rčaí d“),tíímto na zaíkladečzčaí dosti,kterou dne 11.7.2019 podalo Mečsto Zlateí Hory,ÍČČO 00296481,naím.Svobody 80,793 76 ZlateíHory (daí le XXX „zčadatel“) <,>
z v e ř e j ň u j e
<br> záměr na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.Jednaí se o:osazeníí svisleího dopravníího značčeníí,dle prčedlozčeneího naívrhu (viz.prčííloha),v souvislosti s realizačíístavby „Most 216 Ondrčejoviče“,povoleneí rozhodnutíím čč.j.MJ/23531/2018 (sp.zn.MJ/51319/2017/15/ODSH/MK) ze dne 2.5.2018Míísto: Most 216 Ondrčejoviče,k.uí.Ondrčejoviče v Jesenííkaí čhTermíín: svisleí dopravníí značčeníí bude osazeno po nabytíí uí ččinnosti opatrčeníí obečneí povahy,a to v zaívislosti navhodnyíčh klimatičkyíčh podmíínkaí čh,nejpozdeč ji do 30.11.2019Osazeníí a provedeníí dopravníího značčeníí zajistíí na sveí naíklady stavebníík vyísče uvedeneí stavby.V souladu s § 172 odst.4 a 5 spraívníího rčaídu mohou opraívnečneí osoby podat k naívrhu opatrčenííprčipomíínky nebo naímitky v termíínu do 30 dnuů ode dne zverčejnečníí na uí rčedníí desče <.>
Odůvodnění:ZČ adatel podal dne 11.7.2019 zčaídost o stanoveníí prčečhodneí uí pravy provozu na míísteč stavby „Most 216Ondrčejoviče“,povoleneí rozhodnutíím čč.j.MJ/2353...

Načteno

edesky.cz/d/3134594

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz