« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení přechodné úpravy provozu "Most 216 Ondřejovice"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15629137850phphmy4cy.pdf
SITUACE STAVBY :JP o 7äto dohlrt'eilt^ce bŕvJa ou'ě eneLegenda :
<br> g ę
vc siäebÍli::j rlzetii e jc ;)ťíohou
<br> Í.<.> :1.jl: <.>,<.> u!i r.;.łl//.z1ĺ.ł.ĺ'/.?'ĺł.<.>
z- inę.- '.<.>.<.>.<.>.''.<.> ł <.>,r <.>,'.<.> ?ŕ-.<.> <.>
popia-.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> /-g-.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> MEsTsK}' Úlłĺd'lłśĺruíl(
<.>.o-dbor aopreły os sllniéního hospodá st í
<br> łs\)
<br> Cáry:
zoměi'ení skuiečnáho stovu
hronice pcrceĺ kotostru- --=-- nvrh- osy ezŮ'oso komunikoce_ oso tokuZnaěky: tv|Ěs
<br> čĺslo Porcely
<br> a siln
si Vojící stŕoÍy
<br> TsKÝ unnn,lrqr
odbor dopravyl
ičníhc hospodĺi s@tví
<br> L,-O /?
<br> bś
<.> ?s
<br>.tJ
<br> \.<.> A i
<.> 4 I,Cą
<.> ?".<.> <.>
<br> "k,:v.a
\4,l
<br> ?i
<.> '.P''.ĺ
<br> l''ł::.d
<br> o
<br> ul
<br> koqŕ
<br> 9t
at
<br>,<.> : <.>
<br> :ę <.>
<br> a*/p
<br> \.-a
<br> o
ł'9r'
<br> NĺK
<br> 3ł
<br> :1- ę
<br> :+.<,>
<br> do
<br> ę
<br> ę 'r'.? 2-t\k Stávajĺcĺ inžen1irské sítě n
J l3írł> /cł
<br> ĺ ĺ -07_ 20ĺ9
pocizernnÍ Vedení NN
nodzemní vedení NN
nodzemnÍ vedení VN
02 Czech Republic,o.s.- nodzemnĺ síiě
02 Czech Republic,o.5.* pod? mnÍ sítě
<br> -
<br> RV/E CosNei,s.r.o.- plyn WL
<br> intšł
<.> 9 <,>
<br> \ą-o
:
<br> o-3b6 ęv1 '.'
'' - {Ý
<br> i*z
<br> '-a- e-'Ż
<.>,<.> ďr^
1'ę.:|ę
<br> \-'=*
<br> "Ą
<br> \ $
<br>.:,<,> <,>
1 <.>
<br> '/'':
<br> r"lł.)_
<br> ':.:
<br> s
=\ <.>
<br> o- -{at*
Y
<br> 'ť ę
D.- \2,r' i
<br> \._ -
<br> ę
<br> "r-
ę
<br> ')t Q
<br> ę
i
<br> '_
-':\E1'ź ie
<br> 'ż\ ?ęi'.e lt ęŁ}
<br>,=
\'g ę
<br> ę
\- <.>
':ą
<br> I
<br> 3{b ĺ
<br> żP
<br> zŁ1 T,l'ż6
\é,<.> 1
<br> ę
<br> 6
':,' ęŁ
<br> t0 e 't'b,<.> räudo'oJ9>-.ę ;:Q
ę
<br> ę
<br> ł <.>
ę
<br>.ď
ł',o
<br> Lż B
':' ę
<br> đ
<br> l '' '.' o'st'tJi-:lJsĘ: :'",P {'i_a}'.\
'-'-rt-:;' '1a śtT:';.J -.\':.j.'1{'| : o
<br>,' ''1 ' '-l:t
<br> '/ĺ:
' l:lc!! |''!''.'-'ť'Ą' iť ''''' '' ' ł'i.::-
<br> Sou odn sysłém JTSK
Ęškov systém B'p.v <,>
<br> LESPROJEKT
s.r,o <.>
<br> Rśol ] ll]Ń7í'.}H 0] xRNÔvę
<br> --"1
ł?1
<br> íĺ' łb9 -!
<br> ľ}J nNĺ|,r KOMRO{A zooP.PRilffiAÝ:Á...
export2udfile0-15629137850phprthehm.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí
ČČ.j.: MJ/35577/2019Sp.zn.: MJ/35567/2019/02/ODSH/MK Vyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498495V Jesenííku dne 11.7.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAOPATŘČ ENÍÍ OBEČNEÍ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZUMečstskyí uí rčad Jeseníík,Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí,jako prčííslusčnyí orgaín staí tníí spraívypodle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 píísm.č) zaíkona čč.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnííčhkomunikačííčh a o zmečnaí čh nečkteryíčh zaíkonuů (zaíkon o silniččníím provozu),ve znečníí pozdeč jsč ííčhprčedpisuů (daí le XXX „zaíkon o silniččníím provozu“),v souladu s § XX odst.5 zaíkona o silniččníím provozu a§ 173 zaíkona čč.500/2004 Sb <.>,spraívníí rčaí d,ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů (daí le XXX „spraívníí rčaí d“),nazaíkladeč zčaí dosti,kterou dne 11.7.2019 podalo Mečsto Zlateí Hory,ÍČČO 00296481,naím.Svobody 80,79376 Zlateí Hory (daí le XXX „zčadatel“),po prčedčhozíím píísemneím vyjaídrčeníí Poličie ČČeskeí republiky,Krajskeírčeditelstvíí poličie Olomoučkeího kraje,uí zemníí odbor Jeseníík,dopravníí inspektoraí t (daí le XXX „orgaínpoličie“) čč.j.KŘPM-XXXXX-X/ČČ J-XXXX-XXXXXX ze dne XX.7.2019,tíímto
<br> s t a n o v u j e
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.Míísto prčečhodneí uí pravy provozu: Most 216 Ondrčejoviče,k.uí.Ondrčejoviče v Jesenííkaí čhDoba uí pravy provozu: od doby nabytíí uí ččinnosti tohoto stanoveníí uí pravy provozu do 30.11.2019Duů vod uí pravy provozu: dokonččeníí realizače stavby „Most 216 Ondrčejoviče“,povoleneí rozhodnutíím čč.j.MJ/23531/2018 (sp.zn.MJ/51319/2017/15/ODSH/MK) ze dne 2.5.2018 Zpuů sob provedeníí:osazeníí svisleího dopravníího značčeníí dle prčedlozčeneího naívrhu; viz.prčíílohaTermíín provedeníí: svisleí dopravníí značčeníí bude osazeno po nabytíí uí ččinnosti opatrčeníí obečneí povahy,a to v zaívislosti navhodnyíčh klimatičkyíčh podmíínkaí čh Odpovečdnaí osoba: Sluzčby mečsta Zlatyíčh Hor,a.s <.>,Plynaí renskaí 399,793 7...

Načteno

edesky.cz/d/3134593

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz