« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Smlouva o poskytnutí dotace MJ-SML/0466/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15629137840php9q2gwz.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace individuální žádost na činnost Stránka 1 z 4
<br>
<br> Smlouva o poskytnutí dotace
MJ-SML/0466/2019
<br> I.Smluvní strany
<br>
<br> 1.Město Jeseník
se sídlem: Masarykovo nám.1/167,790 01 Jeseník
zastoupené: Mgr.Bc.Zdeňkou Blišťanovou
IČ: 00302724
DIČ: CZ00302724
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br>
a
<br>
<br> 2.AC Gamaspol Jeseník
se sídlem: Jánského 67,790 81 Česká Ves
zastoupený: Jiřím Gnidou
IČ: 22868178
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
<br> (dále jen „příjemce“)
<br>
II.Úvodní ustanovení
<br> 1.Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou v souladu s § 159 a násl.zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,a se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
(dále jen „zákon č.250/2000 Sb.“),oba ve znění pozdějších právních předpisů <.>
<br> 2.Dotací se v souladu se zákonem č.250/2000 Sb.rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu
města Jeseník příjemci na stanovený účel <.>
<br> 3.Smluvní strany prohlašují,že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení
této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu
města pro rok 2019 <.>
<br> 4.Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č.250/2000 Sb.a v případě
porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle tohoto zákona <.>
<br>
<br> III.Předmět a účel dotace
<br> 1.Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční účelovou dotaci
ve výši 120.000,- Kč,slovy: sto dvacet tisíc korun českých (dále jen "dotace") <.>
<br>
2.Účelem poskytnutí dotace je úhrada části nákladů souvisejících s krytím nákladů na celoroční
činnost mužstva 2019 v souladu se žádostí příjemce o dotaci a s Pravidly pro poskytování dotace
z rozpočtu města (dále jen "Pravidla") <.>
<br>
<br>
<br>
Smlouva o poskytnutí dotace individuální žádost na činnost Stránka 2 z 4
<br>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3134592

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz