« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Žernoseky - Schválený ZÚ Obce V. Žernoseky 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Žernoseky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

V.Žernoseky - Krajský úřad_zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.pdf
Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118148,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> Datum: 27.únor 2019 Spisová značka: 6881KON12018 Číslo jednací: SBB/KONI2018 JlD: 5108f201QIKUUK
<br> Počet listů/příloh: 8/0
<br>.Stejnopis č.1
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKvU PŘEZKOU_MÁNÍ HOSPODAŘENÍ obce Velké Zernoseky,IC: 00264610,ZA ROK 2018
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 11.9.2018 <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo v obci Velke Žernoseky se sídlem Velke Žernoseky 63,412 01 Velké Žernoseky ve dnech:
<br> - 24.10.2018 — 27.2.2019
<br> na základě 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br> Přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání Ing.XXXXX XXXXXXX - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku:
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX - starostka obce Ing.XXXXX XXXXXXXXX - účetní obce
<br> Předmět přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to vsouladu s 5 2 odst.1 zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“):
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operaci,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> e) finanční opera...
V.Žernoseky - závěrečný účet za rok 2018.pdf
Obec Velké Žernoseky
<br> Závěrečný účet za rok 2018
Sestavený ke dni 31.12.2018
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Právní forma
<br> Obec Velké Žernoseky
<br> Velké Žernoseky 63
<br> Litoměřice
<br> 00264610
<br> Obec
<br> Telefon 416 747 124
<br> E-mail ouzernoseky@iol.cz
<br> Obec Velké Žernoseky Závěrečný účet za rok 2018
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> II.Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Porovnání závazků a pohledávek
<br> III.Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
<br> Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
<br> IV.Majetek
<br> V.Komentáře
<br> KEO-W 1.11.290
<br>
<br> Obec Velké Žernoseky
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.290 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 1 584 858,80 1 400 000,00 1 585 000,00 141,20113,20 99,991111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> 32 960,51 39 000,00 39 000,00 6 039,4984,51 84,511112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla
<br> 130 214,06 120 000,00 131 000,00 785,94108,51 99,401113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž
<br> 1 171 668,32 1 300 000,00 1 172 000,00 331,6890,13 99,971121 Daň z příjmů právnických osob
<br> 103 930,00 104 000,00 104 000,00 70,0099,93 99,931122 Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> 2 966 720,71 2 500 000,00 2 967 000,00 279,29118,67 99,991211 Daň z přidané hodnoty
<br> 264 924,57 260 000,00 265 000,00 75,43101,89 99,971340 Poplatek za provoz systému shromažďová
<br> 10 200,00 10 000,00 11 000,00 800,00102,00 92,731341 Poplatek ze psů
<br> 65 600,00 50 000,00 66 000,00 400,00131,20 99,391343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 5 380,00 5 0...

Načteno

edesky.cz/d/3134348

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Žernoseky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz