« Najít podobné dokumenty

Město Kralupy Nad Vltavou - Stavební povolení, Úžice "Osvětlení přechodu a stavební úpravy křižovatky Pražská - Vodolská"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kralupy Nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-8390.pdf
Město Kralupy nad Vltavou
Městský úřad Kralupy nad Vltavou,odbor dopravy
Palackého nám.1,278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz,podatelna@mestokralupy.cz,tel.: 315 739 811
IČ: 00236977,DIČ: CZ 00236977,DS: 8zzbfvq
<br>
<br> SPIS.ZN.: MUKV-S 8390/2019/Br
<br> Č.J.: MUKV 52053/2019 OD/Br
<br>
<br>
<br>
<br> POČET LISTŮ:
<br> POČET PŘÍLOH:
<br> POČET LISTŮ PŘÍLOH:
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> 13
<br> 0
<br> 0
<br> V.Brtník
315 739 957
vladimir.brtnik@mestokralupy.cz
<br> DATUM: 11.07.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad v Kralupech nad Vltavou,Odbor dopravy,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40
odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.1 zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon") <,>
ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení <,>
kterou dne 21.02.2019 podala
<br> Obec Úžice,IČ 00237256,Nádražní č.p.200,277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou,kterou zastupuje
spoečnost Road M.A.A.T <.>,s.r.o <.>,IČ 04326083,Převrátilská č.p.330/15,390 01 Tábor
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky 503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> "Osvětlení přechodu a stavební úpravy křižovatky Pražská - Vodolská"
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parcelní číslo 437/79,437/107,510/1,510/2,510/4 v katastrálním
území Úžice u Kralup nad Vltavou
Stavba obsahuje:
Jedná se o rekonstrukci přechodu pro chodce a vybudování veřejného osvětlení.Přechod přímo
navazuje na p.č.437/79 kde je také dovolen průjezd vozidel.Z důvodu stavebních úp...

Načteno

edesky.cz/d/3132909

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Dopravní informace   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kralupy Nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz