« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení přechodné úpravy provozu - II/456 rekonstrukce komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15628382940phpsiedbi.pdf
% Ř „_ o : N 8 (U 52 0 že Ě ; I\ !: o o.<.> a |_ a) '— $ $ 113.<.>.- _,8 L' _Č 9 x _) m %— ; 3 \? o % š & a % [ * - CD "(T) a.' _ S _ _ nzr-.'leNIcEILmiE * _ SMĚR STARÁ ' „; -ČER.vaA \ "MIMO.“m" vozmm.*.' m—.s PDVOLENÍM s—mvamzs"
<br> "mno.<.> VOZIDEL,<.> _ SFDVDLENIM
<br> -' STAVBY.|zsnaus" *
<br>.směn STARÁ čen.vorm Marw
<br> "SILNICE man směn ZULovA mm:-m"
<br> _\,aeg.©.;.„ “Q._ "sumu-; "NSB,\ / SMER STARÁ "n.-umo čen.vona VOZIDEL
<br> s FDVDLENIM STAVBY ms A aus" "MIMO __.<.> s „,'/3323“ _ 'sumceums Legenda' - SMĚR STARÁ STAVBAIZS" čenmom ——— -objizdná trasa
<br> uzam—.V _ -pracovn| misto
<br> ©“ — navržené dopravní značení
<br> ©P2 - stávající riopravni značení
<br> "samce Ill-156 směn ZuLovA
<br> © FZ » zrušené stávající dopravni značení UZAVŘENA'
<br> Souhiaslme s přechodnou úpravou provozu,uzavírkou a ubjl'zdnou irasou.V souladu 5 ustanovením 5 38 odst.3 zák.č.500/2004 Sb.Správního řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům mzhodnulí <.>
<br> Dopravni značenl.které budev rozpuru s přechodným dopravnlm značením bude dočasně zakryto <.>
<br> Přechodně dopravní značení [dá1e PDZ) na 511nicich ].třídy bude provedeno v základni velikosti folií tř.2 (příp.tř.3) a na pozemních komunikáclch nižších třid bude PDZ provedeno v základni venkosll folií 1ř.1.PDZ bude osazeno dle TP 55_
<br> WPRAGOVAL VAŠUT | %$,_ = xomnowvm JANATA M [!NEŠ INVESTDR mam mmm Enamem _ _ ZHOTOVITEL SILNICE MORAVA s.r.o.uve LINE s.: * srnvan 111455 ZULWA.miz se EILHICI \times anACE DGPRAVNJHO omezEHI M -UPLNAUZA mmm Iamm mm mamma NAŠE zu.[zn-19090 „-.—,<.>.<.> n.<.>.—.<.>._,H._.<.>.<.>._— “„La._ _ __.l.'_ ! 1,51 -\.* : _4—„53 0:33- „13 :LASE-NÁ P! : '—.- „ '.1- |,<.> |.<.> 1- „1 ke.<.> ': - v_i! „*Uťf :: n: |
<br> \?ÍÍN "
<br> &
<br> )*lmjí- É
<br> WWW <.>
export2udfile0-15628382940phptbddjj.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�
Č�.j.: MJ/35384/2019Spis.zn.: MJ/32903/2019/04/ODSH/TOM Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jesení�ku dne 10.7.2019
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Me�Ú2 Jesení�k,odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství� (da� le XXX „spra�vní� orga�n“) pr�í�slus�ny�podle § XXX odst.X) za�kona č�.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a o zme�na� čhne�ktery�čh za�konu;,ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu; (da� le XXX „za�kon o provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh“) obdrz�el dne XX.X.2019 z�a�dost pra�vničke� osoby SILNIČE MORAVA s.r.o <.>,Revoluč�ní�904/30,Pod Bezruč�ovy�m vrčhem 794 01 Krnov,IČ� : 25357352 o vyda�ní� stanovení� pr�ečhodne� u� pravyprovozu na sil.č�.II/456,ve st.km čča 5,133 – 7,670 km podle ustanovení� § 61 odst 3 za�kona o provozuna pozemní�čh komunikačí�čh v termí�nu trva�ní� uzaví�rky.K z�a�dosti bylo doloz�eno souhlasne� stanovisko Poličie Č�R dopravní�ho inspektora� tu Jesení�k 10.7.2019,č�.j.KRPM-84155-1/Č�J-2019-141106.Dopravní� inspektora� t doporuč�uje uz� ití� dopravní� znač�ek azar�í�zení� dle pr�iloz�eny�čh situačí� odsouhlaseny�čh orga�nem poličie a spra�vní�m orga�nem.Spra�vní� orga� n na za�klade� z�a� dosti,projednany�čh a doporuč�eny�čh situačí� podle ustanovení� § 61 odst.3za�kona o silnič�ní�m provozu na sil.č�.II/456,ve st.km čča 5,133 – 7,670 km,pro uz� ití� dopravní�čhznač�ek a zar�í�zení� pr�i prova�de�ní� rekonstrukče komunikače vy�s�e zmí�ne�ne� komunikače,v souladu s § 77odst.1 pí�sm.č) a odst.5 za�kona o silnič�ní�m provozu a vyhla� s�kou 294/2015 Sb <.>,kterou se prova�dí�pravidla provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a u� prava a r�í�zení� provozu na pozemní�čh komunikačí�čh
s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> Mí�sto pr�ečhodne� u� pravy: sil.č�.II/456,ve st.km čča 5,133 – 7,670 km
Du; vod pr�ečhodne� u� pravy: provádění rekonstrukce komunikac...

Načteno

edesky.cz/d/3132622

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz