« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Polní cesty C1, C13 a C14 v k.ú. Vlčice u Javorníka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15628382890phpvwtq3h.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí
ČČ.j.: MJ/35271/2019Sp.zn.: MJ/42951/2017/18/ODSH/MKVyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498495V Jesenííku dne 10.7.2019 Staí tníí pozemkovyí uí rčad,IČČO 01312774,Krajskyí pozemkovyí uí rčad pro Olomoučkyí kraj,Poboččka Jeseníík,Lipovskaí 125/12,790 01 Jeseníík
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘČ EJNOU VYHLÁÁ SČKOUStaí tníí pozemkovyí uí rčad,IČČO 01312774,Krajskyí pozemkovyí uí rčad pro Olomoučkyí kraj,Poboččka Jeseníík,Lipovskaí 125/12,790 01 Jeseníík (daí le XXX "stavebníík") dne XX.X.XXXX podal zčaídost o vydaíníístavebníího povoleníí na stavbu:
<br> Polní cesty C1,C13 a C14 v k.ú.Vlčice u JavorníkaSO 01 Polníí česta Č1SO 02 Polníí česta Č13SO 03 Polníí česta Č14(daí le XXX „stavba“) na pozemku parč.čč.XXXX,XXXX,3542 v katastraí lníím uí zemíí Vlččiče u Javornííka.Uvedenyím dnem bylo zahaí jeno stavebníí rčíízeníí <.>
SO 01 Polní cesta C1: Polní cesta je navržena v kategorii P5,0/30 jako jednopruhová s obousměrným
provozem,s možností pojezdu osobními auty a zemědělské mechanizace.Niveleta polní cesty je oproti
současnému stavu upravena jen nepatrně.Je trasována po celé délce v mírném násypu nad stávajícím
povrchem terénu s ohledem na minimalizaci zemních prací.Jako základní příčný sklon je navržený
jednostranný sklon o velikosti 2,5% v koruně polní cesty a 3,0% na zemní pláni.Konstrukce je navržena se
zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkodrtě a s pojížděným krytem z asfaltobetonu.Pláň vozovky
polní cesty bude upravena zhutněním; modul deformace podloží musí dosáhnout minimální hodnotu
Edef,2 30MPa <.>
SO 02 Polní cesta C13: Polní cesta je navržena v kategorii P4,0/30 jako jednopruhová s obousměrným
provozem,s možností pojezdu osobními auty a zemědělské mechanizace.Niveleta polní cesty je oproti
současnému stavu upravena jen nepatrně.Je trasována po celé délce v mírném násypu nad stávajícím
povrchem terénu s ohledem na minimalizaci zemních prací.Jako základní příčný sklon je navrže...

Načteno

edesky.cz/d/3132620

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz