« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Rubešova, ul. Kutnohorská, ul.Parléřova, ul. Brandlova, ul. Karlova, ul. Husova a Karlovo nám. v k. ú. Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rubesova 69101 (417,1 kB)
%Uzavírka MK ul Rubešova Kolín : „* veškeré DZ,které bude v rozporu s přechodným DZ bude přeškrtnuto,nebo zakryto ?
<br> % E32; Š ; Ž ___.„ __„__„„_i_„_g;g.„ů„a _ —-—:1 Kadima „.<.> ;; nemám; „ _ až? I.:.:- IIJC _/ ©.ILLŠ „w ňěgfgegggj _ Š'? _; 'E—É.w (3 &%.&% eee Šíří? ' v souladu s ust.g 25 odst.?.pismĚŘ'azšKe '“ č.1311997 Sb.a 5 T? udat 2 písm.b) zák.č.semeno Sb <.>,SOUHLAsiME se zviáštnim užíváním pozemní komunikace ega m DIC).uponIng.“ mm & ' n ning.1& 85.29% pšedouc'lp RDIĚDHU
Rubesova-OOP PDZ 69101 (59,9 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
XXXXXX XXXXXXXXX
Rubešova XX
XXX XX KOLÍN X
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 69101/19-car
OD carvv1 14512/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 09.07.2019
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.§ 124,odst.6 zák <.>
č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon),na základě žádosti,kterou dne 13.06.2019 podala pí Eliška
Valkusová,Rubešova 57,280 02 Kolín 1,(dále jen žadatel),po předchozím písemném vyjádření
Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát,a po
posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77,odst.2,písm.b) zákona v návaznosti na ustanovení
§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád) dle § 77 odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ul.Rubešova,ul.Kutnohorská,ul <.>
Parléřova,ul.Brandlova,ul.Karlova,ul.Husova a Karlovo nám.v k.ú.Kolín,takto:
<br> Při realizaci uvedené akce bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu s DIO <,>
které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000
Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu s
ČSN EN12899-1.Městský úřad Kolín – odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení...

Načteno

edesky.cz/d/3130367

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz