« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Smlouva o poskytnutí dotace MJ-SML/0295/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15626623510phpuz89rv.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace IŽ na projekt - akci Stránka 1 z 4
<br>
<br> Smlouva o poskytnutí dotace
č.smlouvy: MJ-SML/0295/2019
<br>
<br> I.Smluvní strany
<br>
<br> 1.Město Jeseník
sídlo: Masarykovo nám.1/167,790 01 Jeseník
zastoupené: Mgr.Bc.Zdeňkou Blišťanovou
IČO 00302724
DIČ: CZ00302724
bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br>
a
<br>
2.Jesenická Cyklistická z.s <.>
<br> sídlo: Palackého 1341/2,790 01 Jeseník
zastoupen: Jaroslavem Vašíčkem
IČO: 02926865
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
<br> (dále jen „příjemce“)
<br>
II.Úvodní ustanovení
<br> 1.Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou v souladu s § 159 a násl.zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,a se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
(dále jen „zákon č.250/2000 Sb.“),oba ve znění pozdějších právních předpisů <.>
<br> 2.Dotací se v souladu se zákonem č.250/2000 Sb.rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu
města Jeseník příjemci na stanovený účel <.>
<br> 3.Smluvní strany prohlašují,že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení
této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu
města Jeseník pro rok 2019 <.>
<br> 4.Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č.250/2000 Sb.a v případě
porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle tohoto zákona <.>
<br>
<br> III.Předmět a účel dotace
<br> 1.Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční účelovou dotaci
ve výši 60.000,- Kč,slovy: šedesát tisíc korun českých (dále jen "dotace") <.>
<br>
2.Účelem poskytnutí dotace je úhrada části nákladů na projekt - akci:
<br> Závod Míru U23/ Grand Prix Priessnitz Spa,Nations Cup 2019,Pohár Národů (dále jen
„akce“) <,>
<br>
<br>
<br>
<br> Smlouva o poskytnutí dotace IŽ na projekt - akci Stránka 2 z 4
<br>
<br> a to v souladu s údaji uvedenými v žádosti pří...

Načteno

edesky.cz/d/3128675

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz