« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Město Javorník - Záměr prodeje areálu bývalého hraničního přechodu Bílý Potok- vyhlášení veřejné soutěže a výzva k podání nabídky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15625956450phptlboge.pdf
MESTO JAVORI{IK
nám.Svobody 134,790 70 Javorník
<br> zÁuĚn pRoDEJE AREÁLu ntfvlrnno HRANIčNírro pŘEcHoDu
<br> vÝzvaK poDÁNí lvaríory
<br> Město Javorník vyhlašuje veřejnou soutěž a vyzyvá k podání nabídky na,'PRODBJ
AREÁLU gÝvAl-EHo HRANIčNírro pŘrcrroDu BíLÝ poToK
<br> zadavatelz
Název: Město Javorník,nám.Svobody 134,790 70 Javorník,IČ 00302708,zastoupené
starostou města Jiřím Jurou,Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX,Oddělení hospodářství města
Javorník (e-mail: vak@mestojavornik.cz,tel,č.584 458 797,6a2 590 730)
<br> předmět orodeie:
Předmětem prodeje je souboru nemovitých věcí - pozemku p.č.st.233 - zastavéná plocha a
nádvoří,jehož součástí je stavba bez čplěe - doprava ve výměře 1,007 m2,pozemku p.č.st <.>
234 - zasávěná plocha a nádvoří,jehož součástí je stavba bez čplče - doprava ve výměře 118
m2,pozemku p.č.st.235 - zastavěná plocha a nádvoří,jehož součástí je stavba bez čplče -
doprava ve výměře 155 m2,pozemku p.ě.st.236 - zastavěná plocha anádvoři,jehož součástí
je stavba č.p.10 - doprava ve výměře 657 fiť,pozemku p.č.st.237 - zastavěná plocha a
nádvoří,jehož součástí je stavba bez čplče - doprava ve qýměře 3l1 m2,pozemku p.č.st.239
- zastavénáplocha a nádvoří,jehož současti je stavba bez čplče - doprava ve výměře 770 ft? <,>
pozemku p.č.st.240 - zastavéná plocha a nádvoří,jehož součástí je stavba bez čplče - tech <.>
vybavení ve qýměře 23 fi?,pozemků p.č.1608 - ostatní plocha ve výměře 4.441m2 a p.č <.>
1620 - ostatní plocha ve výměře 8.385 m2,vše zapsáno na listu vlastnictví č.10001,pro k.ú <,>
Bílý Potok <.>
<br> Forma a termín podání nabídkv:
Prodej souboru nemovitostí proběhne nabídkovou obálkovou metodou,přičemž nejnižší
nabídková cena nesmí poklesnout pod 10 000 000,- Kč / desetmiliónůkorunčeských/.Zqemci
vloží své nabídky do obálky omačené nápisem na přední straně obálky,<,> NEOTEVÍRAT <,>
OaÁmOVÝ PRODEJ SOUBORU NEMOVITOSTÍ BÝV,quEHO HMNIČNÍHO PŘECHODU
aÍtÝ POrOr".Takto ozračenou a zalepenou obálku odevzdajív podatelně Městského úŤadu
Javorník,nám....

Načteno

edesky.cz/d/3125693

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz