« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Haškova Česká Ves

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15621621920php40mm6g.pdf
I Vi t)( il.<.> ri.ll /Z-ą.ŁC <.>,)/2aąđr?* -) A/ lLVr6iB'l+ 124381'l7l +' ""''__LI r-' +' o.<.> -s"ro' \í ĺLv?4ĺl] l2Ę8nl - o @.o ).ĺ.I 7.ł9i1 d! "'š č IN3.ALOIS MM( @WWŇEÍ^Ň rdo ch I i 5tt,NEUWĺrTH PETR lNG <.>,sElFERTovA 109ł/4,79001 JEsCNlx m E{.OAV|D GATDOS.rkM RozŠÍŘENÍ VoDoVoDU A KANALlzAcE UL.HAšKoVA,ČEsKÁ VEs Are cEsrA vEs UIS'ALN I'EMT PETRA sTAvlANlsovÁ WM@UI Ň.ŕENĺ P,ILW Ma tflo st^wl WMACE FoBuAĺ DW u& 1:500 DUR+DSP CERVEN 2018 PRG2018-015 {,Nh} tf,r i.<.> LEGENDAT - Ě sĺš]ŁY]iŘľł D'.}E'$'6D[í[' 2.i I-r Ô r.l.r p Ffu}Étł pąľ@ct a s i l-r1 Ę il-í[s- [q s p,gr$ŕ'i.Bł"Yĺ-,afu { zEMNĺ vEDENÍ vN \rzDUŠNÉ VEDENí NN + vo ztuĺĺ vtotľĺ ľľ + vo VTL PLYNOVOD STL PLYI{OVOD NTL PI.YNOVOD soEtovAcí XABEtY sÍÁvNÍcÍvoDovoD sÍÁvNĺcĺ JEDNoTNÁ xANALlzAcE NÁzEv XATĄsTRÁtNÍHo ÚrEMĺ HRAÍ{lcf P^RCEL vNrŘNÍ (RESBA PARCEINí čÍstA PotoHoPls AvÝšxoPls PŘí.'EZD NA sTÁvENlŠT tłRANlct STAVENlŠTt tffi \Ĺ J -"1;10/:{ ravy --.'
export2udfile0-15621621920php2ruvyk.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�
Č�.j.: MJ/34195/2019Spis.zn.: MJ/34194/2019/02/ODSH/TOM V Jesení�ku dne 3.7.2019Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozuMe�Ú2 Jesení�k,odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství� (da� le XXX „spra�vní� orga�n“) pr�í�slus�ny�podle § XXX odst.X) za�kona č�.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a o zme�na� čhne�ktery�čh za�konu;,ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu; (da� le XXX „za�kon o provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh“) obdrz�el dne XX.X.2019 z�a�dost pra�vničke� osoby MOÚNT SH,s.r.o <.>,Ramzova� 314,788 25Ostruz�na�,IČ�O: 25397672 o vyda�ní� stanovení� pr�ečhodne� u� pravy provozu na mí�stní� komunikači ulHas�kova v Č�eske� Vsi,parč.č�.2605/2 k.u�.Č�eska� Ves pro uz� ití� dopravní�čh znač�ek a zar�í�zení� pr�i realizačistavby „rozs�í�r�ení� vodovodní�ho a kanalizač�ní�ho r�a�du“,podle ustanovení� § 61 odst 3 za�kona o provozuna pozemní�čh komunikačí�čh v termí�nu po dobu trva�ní� u� plne� uzaví�rky.K z�a�dosti bylo doloz�eno souhlasne� stanovisko Poličie Č�R dopravní�ho inspektora� tu Jesení�k ze dne21.6.2019.Dopravní� inspektora� t doporuč�uje uz� ití� dopravní� znač�ek a zar�í�zení� dle pr�iloz�eny�čh situačí�odsouhlaseny�čh orga�nem poličie a spra�vní�m orga�nem.Me�stsky� u� r�ad Jesení�k na za�klade� z�a� dosti,projednany�čh a doporuč�eny�čh situačí� podle ustanovení� § 61odst.3 za�kona o silnič�ní�m provozu na u� č�elove� komunikači v area� lu MS� Berus�ka,Me�sto Zlate� Hory,parč.č�.1469 a 1596 k.u�.Zlate� Hory v Jesení�ka� čh,v souladu s § 77 odst.1 pí�sm.č) a odst.5 za�kona č�.361/2000 Sb a vyhla� s�kou 294/2015 Sb <.>,kterou se prova�dí� pravidla provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh a u� prava a r�í�zení� provozu na pozemní�čh komunikačí�čh
s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> Mí�sto pr�ečhodne� u� pravy: mí�stní� komunikače ul Has�kova v Č�esk...

Načteno

edesky.cz/d/3119340

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz