« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15621396870phppaxdxy.pdf
I
I
<br>.<.> !
<br> t
<br> ( <,>
-F
(r) * ś-
<br> \o'
<br> <.>,Ęc
v
<br> Autobrlsbyá zastáVka
<br> J
śY-;
<br> {
<br> :: <,>
'(J-t,- <.>,<.> <.>
š'";; \ruryn,I
<br> o
<br> o.E
<,>,uJł
<br> ''
l'' :lxoł: eo:l
<br> dl
<br> nD
Eg1
<br> ]D*-'--x
<,> i'
tl t'
<br> V
<br> Ä
3
<br> dočáśně zrušena
<br> ľ.<.> -É
sl
<br> Y
<br> !
<,> l
<br> ',l ?
<,> l J
lr u
<br> I
<br> ldÁl
zz
<br>.^8^Vts']3olzo^ otĄllĄ" i Jxel
<br> o
B ttlą
<br> Strachovlčky
<br> B1
<br> E't3 - text: 'MIMO VOZIDEL STAVBY"
3xVS typl
22
<br> t
384
<br> ľ
<br> Velké
Kunětice
<br> ď o
tr
<br> 1.3
<br> l8
<br> ': <.>
<br> t
<br> í
I
<br> I
<br> ť''"' <,>
<br> !
<br> I
ł
<br> \
<br> \
<br> \
I
<br> I-ł|
dopravu a rezidenty i
<br> TSKY
bo
<br> a silni
<br> |ł+1kJ
<br> Únnr JEsENlK
r,Jopľavy (9
c hos1lodĺiřstvl
<br> - Kunětice
pro
<br> znacenlm
<br> 1
Ý
',t
<br>.ô
2o
Đ
<br> lS1'ĺa
text:
stL ilt./4578"
3,2 km
<br>
2019-07-03T07:07:46+0000
Bc.XXXX XXXXX
export2udfile0-15621396870php8vo5f8.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�
Č�.j.: MJ/34019/2019Spis.zn.: MJ/27969/2019/04/ODSH/TOM Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jesení�ku dne 2.7.2019
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Me�Ú3 Jesení�k,odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství� (da� le XXX „spra�vní� orga�n“) pr�í�slus�ny�podle § XXX odst.X) za�kona č�.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a o zme�na� čhne�ktery�čh za�konu;,ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu; (da� le XXX „za�kon o provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh“) obdrz�el dne XX.X.2019 z�a�dost pra�vničke� osoby Jesenička� vodohospoda� r�ska� společ�nostspol.s.r.o <.>,Tova� rní� 202/3,790 01 Jesení�k,IČ� 46580329 o vyda�ní� stanovení� pr�ečhodne� u� pravy provozuna silniči III/4578,st.km,čča 0,349– 0,327 km <.>,par.č�.1407/1 k.u�.Velke� Kune� tiče,podle ustanovení� §61 odst 3 za�kona o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh v termí�nu trva� ní� u� plne� uzaví�rky.K z�a�dosti bylo doloz�eno souhlasne� stanovisko Poličie Č�R dopravní�ho inspektora� tu Jesení�k ze dne25.6.2019.Dopravní� inspektora� t doporuč�uje uz� ití� dopravní� znač�ek a zar�í�zení� dle pr�iloz�eny�čh situačí�odsouhlaseny�čh orga�nem poličie a spra�vní�m orga�nem.Spra�vní� orga� n na za�klade� z�a� dosti,projednany�čh a doporuč�eny�čh situačí� podle ustanovení� § 61 odst.3za�kona o silnič�ní�m provozu na silniči III/4578,st.km,čča 0,349– 0,327 km <.>,par.č�.1407/1 k.u�.Velke�Kune� tiče pro uz� ití� dopravní�čh znač�ek a zar�í�zení� pr�i prova�de�ní� realizače opravy vodovodu – stavební
práce (podélný výkop),v souladu s § 77 odst.1 pí�sm.č) a odst.5 za�kona o silnič�ní�m provozu avyhla� s�kou 294/2015 Sb <.>,kterou se prova�dí� pravidla provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a u� prava ar�í�zení� provozu na pozemní�čh komunikačí�čh
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> Mí�sto pr�ečhodne� u� pravy: III/4578,st.km,čča 0,349– ...

Načteno

edesky.cz/d/3119338

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz