« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: "Rekonstrukce teplovodu Český Krumlov etapy 1, 2, 3 - MK Lipová"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-34828.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 111,fax.380 766 501
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
+XXX XXX XXX XXX
karel.trneny@mu.ckrumlov.cz
MUCK 34864/2019/ODSH/Trn
S-MUCK/34828/2019/ODSH/Trn
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 02.07.2019
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
CARTHAMUS a.s <.>,IČO 27062970,Václavské náměstí 8/775,110 00 Praha
<br>
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 2.7.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích podle ověřeného DIO z důvodu akce:
<br> "Rekonstrukce teplovodu Český Krumlov etapy 1,2,3 - MK Lipová" <.>
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“)
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,v platném
znění <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích,po písemném vyjádření
Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního
inspektorátu (dále jen „orgán policie“) č.j.: KRPC-793-167/ČJ-2019-020206 ze dne 25.6.2019 <,>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br>  Dotčená komunikace: místní komunikace ulice Lipová,Český Krumlov a pozemní komunikace
podle DIO – viz.příloha <.>
<br>  V úseku: dotčené pozemní komunikace - viz.DIO příloha <.>
<br>  Komu se stanovuje: CARTHAMUS a.s <.>,IČO 27062970,Václavské náměstí 8/775,110 00 Praha <.>
<br>  Provedení dopravního značení: dle vyhlášky č.294/2015 Sb.– přenosné SDZ podle schváleného
DIO v příloze <.>
<br>  Termín: ode dne nabytí právní moci rozhodnutí povolení uzavírky č.j.MUCK 34893/2019/ODSH
do 30.10.2019 <.>
<br>  Odpovědná osoba: p.XXX XXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Odpovědná osob...
priloha_carthamus_rekonstrukce_lipova_CK.pdf
Podélný výkop : Akluálnl pracovní mislo Eg á
<br> mmmm;
<br> Dopravně inženýrské opatření DZ B28 bude umístěno 7 dní předem s datem platnesti die TP Rekonstrukce tepiovodu CK etap-a 1 Lávka pro chodce bude zajištěna och raným zábradžšm.Zadavatel: Carthamus a.s.tel:?24 477 995 A ' _,':' v V ' V ' Zpracovat: XXX XXXXXXXXXX Dne: XX.X.XXXX Vykopy budou aadne zabezpeceny proti moznemu ragga ŠŠÉVRÍŠBW Email: Wágmmz Poznámka: 515933353! ÉÉĚJŠĚSÉKŘÉEÉŠTĚĚŽĚWDUCŽ Telefon: 501150057 verze-1 "mmm“
<br> ÚZEMNÍ QDBOR ČESKÝ KRUMLOV DOPRAVNÍ WSFEWORAT m1 na.ť.FRKV KRUMLOV TOVARNÍ 155
<br> D2 328 bude umístěno ? dní předem š datem
<br> platnosti dle TP
<br> Lávka pro chodce bude zajištěna ochrahýmrzábradnm <.>
<br> Výkopy budou řádně zabezpečeny proti mein
<br> ému pádu do výkopu <.>
<br> ůoplavně Inženýískě opšlřani
<br> Zadavml: Garthamus M.ol: 724 477 995
<br> Rekonstrukce _teplovodu ČK etape 2
<br> Zmamval: Eva Knlomamvá Dno: 14.8.2019
<br> Slamu
<br> Ernaěl: lnlomígnislevm Poznamka:
<br> Telefon: 601 150 087 Verze1
<br> “HMI llllftllf
<br> POLICIE (315st REPUBLIKY KRAJeKE BEDITELSWÍ POLICIE J_iHOCESKEHo KRAJE 4 UZEMNÍ ODBOR ČESKY KRUMLOV nonmvur mspEKToR-h
<br> 331 23 CssK—ř KRUMLOV,TOVÁRNÍ 165
<br> ý Akiuálni pramvnl mist? $ 1%
<br> fi? 2; ?“;D gram.f ' in * !?"
<br> Dopravně inženýrské opatření
<br> Rekonstrukce teplovodu ČK etapa 3
<br> Zadavatel: Carthamus a.s.tel: 724 477 995 Zpracovat XXX XXXXXXXXXX Dne: XX.X.XXXX
<br> Emall: inioccgslgnislavcz Poznámka: Telefon: 601 150 067 verze 1
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ REDiTELSTVI POLICIE JIHOČESKEHO KRAJE 4 ÚZEMNÍ osobn ČESKY KRUMLOV DOPRAVNIINBPEKTÚHÁT _ _ 381 23 ČESKÝ KRUMLOV.TDVAHNI 165
<br> Sygmsjgy neumí znnčmi
<br> DZ 1328 bude umístěno 7 dní předem s datem platnosti dle TP Lávka pro chodce bude zajištěna ochraným zábradlím.Výkopy budou řádně zabezpečeny proti možnému pádu do výkopu

Načteno

edesky.cz/d/3117369

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz