« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení DZ "Chodník ul. Rejvízská, Jeseník"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15620527660phpknnosz.pdf
centrurn lP 11a p emĺstěná c.l 25) ): 09O'0 'ś\6- lp Porkovĺště (Ą 3.3-Y Q---- -đ'8oš;,gg) L- (tl o Br I LEGINDA: V7o n nové vodorovné DZ _ bílé./q 6 4ł?q XN o- I N o- 8- s!6! o l.<.> ĘĘ 6Ą RE\.I Í poŕok i-rl" i 7:',' ' ilĺ.'$il 1iłi <.>,\iji_ ľ l,i P t 1r' Q)= -.sÔJ tš,3 o>l\í šeľ rť }:'na!'9.! \.:,l:.'' ! ĺ' '-' lśĺe;j.Jli'_.l_i.<.> ' B.: i]' Za sp'!.7n1.g;.<.>.tP6 ry nové svislé DZ Ť ľiĚsrsĺÝ Únnľ,lrse NĺK @odbor dopľavy a silničního hospodá stVí ľ?,nlf3s8?0 /La4? N6stupiště.<.> -lłł- -*"J&" 12 tr/453 ŕ) @v (o vzb d\ v4 (o,ĺ 25) vi-r o o o k zost' ěct rło o0PoV.PRoJEKTANT zĄKÁzKY OOPOV.PROJEKTANT SO,PS zDENĚK KADLČlK lNG.ZDENÉK KADLllK $??ľi|:3:,r,<,> ttrdlsrr ob nc xŔŔRovsaÉlo 5' l12 oLououc MVRHL,VYPRACOVAL XXX XXXX XXX XXXX lNo.zDENĚK KADLČlK KRESLIL,PSAL KONTROTOVAL XRÄl OLOMOUCK OBEC JESENIK I}.IVESTOR MĚsTo JEsENlK ^*"' cHoDNĺK UL.REJVizsKÁ,JESEN|K -.PRoDLouŽsľĺ K AuT.zAsT.U HŘBIToVA so í01 cHoDNlKY,ľĺÁsruplŠĺĚ a pŘecľoD PRo PĚŠĺ sTUPEŇ oPs OATUM 05/2019 1:250 2x^4 MÉŘlTKo FoRMÁT 161 ĺ910 T DOKUMENTACE 8.1 \T KRES SITUACE DZ ]ls.souPRAVÝ čĺs' PŘiLoHY 7 nosvětlení p echodu (So 401) - 2 -A7- Zĺtg 2019-07-02T06:57:36+0000 Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
export2udfile0-15620527660phpiiyjvf.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí
ČČ.j.: MJ/33890/2019Sp.zn.: MJ/33854/2019/02/ODSH/MK Vyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498495V Jesenííku dne 2.7.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAOPATŘČ ENÍÍ OBEČNEÍ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZUMečstskyí uí rčad Jeseníík,Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí,jako prčííslusčnyí orgaín staí tníí spraívypodle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 píísm.č) zaíkona čč.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnííčhkomunikačííčh a o zmečnaí čh nečkteryíčh zaíkonuů (zaíkon o silniččníím provozu),ve znečníí pozdeč jsč ííčhprčedpisuů (daí le XXX „zaíkon o silniččníím provozu“),v souladu s § XX odst.5 zaíkona o silniččníím provozu a§ 173 zaíkona čč.500/2004 Sb <.>,spraívníí rčaí d,ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů (daí le XXX „spraívníí rčaíd“),poprčedčhozíím píísemneím vyjaídrčeníí Poličie ČČeskeí republiky,Krajskeí rčeditelstvíí poličie Olomoučkeíhokraje,uí zemníí odbor Jeseníík,dopravníí inspektoraí t (daí le XXX „orgaí n poličie“) čč.j.KŘPM-XXXXX-X/ČČ J-XXXX-XXXXXX ze dne 19.6.2019,tíímto
<br> s t a n o v u j e
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.Míísto prčečhodneí uí pravy provozu: lokalita dotččenaí stavbou „Čhodníík ul.Řejvíízskaí,Jeseníík – prodlouzčeníí k aut.zastaívče u hrčbitova“,povolenou rozhodnutíím čč.j.MJ/65597/2017 (sp.zn.MJ/27599/2017/13/ODSH/MK) ze dne12.12.2017,tzn.silniče ÍÍ/453,ul.Řejvíízskaí,Jeseníík,k.uí.Bukoviče u JesenííkaDoba uí pravy provozu: od doby nabytíí uí ččinnosti tohoto stanoveníí uí pravy provozu do 30.9.2019Duů vod uí pravy provozu: dokonččovaíníí realizače stavby „Čhodníík ul.Řejvíízskaí,Jeseníík – prodlouzčeníí k aut.zastaívče u hrčbitova“ Zpuů sob provedeníí:provedeníí vodorovneího a osazeníí svisleího dopravníího značčeníí a dopravníího zarčíízeníí dle prčedlozčeneíhonaívrhu; viz.prčíílohaTermíín provedeníí: vodorovneí i svisleí dopravníí značčeníí a dopravníího zarčíízeníí bude osazeno a provedeno po nabytííuí ččinnosti opatrčeníí obečneí povahy,a t...

Načteno

edesky.cz/d/3117301

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz