« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: "Stavební práce kanalizace - část Spolí, Městys Přídolí"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-33400.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 111,fax.380 766 501
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> XXXXX XXXXXX
+XXX XXX XXX XXX
karel.trneny@mu.ckrumlov.cz
MUCK 34293/2019/ODSH/Trn
S-MUCK/33400/2019/ODSH/Trn
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 27.06.2019
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> IRO stavební s.r.o <.>,IČO 26072912,Domoradická 303,381 01 Český Krumlov
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 24.6.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č <.>
III/1571 v k.ú.Spolí viz.DIO z důvodu akce:
<br> "Stavební práce kanalizace – část Spolí,Městys Přídolí" <.>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen "správní orgán")
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,v platném znění <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,po souhlasu Krajského ředitelství Policie
Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního inspektorátu č.j.KRPC-793-165/ČJ-
2019-020206 ze dne 18.6.2019 (dále jen "orgán policie") přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích takto:
<br>  Dotčené komunikace: silnice č.III/1571 – viz.Příloha <.>
<br>  V úseku: viz.ověřená dokumentace DIO <.>
<br>  Komu se stanovuje: IRO stavební s.r.o <.>,IČO 26072912,Domoradická 303,381 01 Český
Krumlov <.>
<br>  Důvod žádosti: zajištění plynulosti provozu při provádění stavebních prací na silnici č.III/1571 <.>
<br>  Termín: od 15.7.do 30.9.2019 <.>
<br>  Velikost dopravní značky: základní <.>
<br>  Provedení značky (typ): svislá dopravní značka,dopravní zařízení <.>
<br>  Odpovědná osoba: XXXXXXXX XXXXXXXX,IRO stavební s.r.o <.>,tel.: 720 995 292 <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.PRŮJEZD SLOŽEK IZS NEBUDE OMEZEN <.>
<br> 2.Žadatel zabezpečí kontrolu míst osazení stanoveného PDZ minim...
priloha_ZU_spoli.pdf
m9.<.> _Z„.<.>._<>O._._>0._23mv_ „rv—mmm mm 5m
<br> P(EOFXMQWŠ „_2><mn_0n_
<br> >0.„_>_Dmv_ %xwmo mOmQO __ZŽmND
<br> „„ mně! oxmxwmooš <,>
<br> mamca Émdcomm wššmx
<br> šsmšmm mámo 9033 „ Š.;.; <.>
<br> &
<br> 'Z „„ liSOllAOWEIN W38LSVLV>I S BOVFMIS „ <,>
<br> Jiří,“332 aovznvmvx VAO,L$EIG 6002/90 MLVH 1-1 0 d S
<br> WW W
<br> mr l'IOdS nam Amr-max fusao smc mama :::-Iso mmm:
<br> SOHlS'SNI ' mmm maca
<br> SOHlS'SNI souls'sm LU ; max WW "
<br> HQL-„
<br> DBV—IZ OHJDVAONGOAGO VSVřiL VNEIZBAVN BOVZl—IVNVM 3AOL$3CI VSVHL VNBZHAVN
<br> „,gL _INHVAOJ.'AOTWHHM „USED 93 lE'S lVHOJMSdSNF JNAVBdOG
<br> 3040 !Q HOGGO JNWBZD _" _ “',<.>.OHBMSEQOHFF amor: Al.-*** 'SWBJJCBB BMSFVHM Alríč'Ěíif'kilščš BMSEQ BÁGI'TOCJ
<br> NTI WDHH
<br> mnm—s :'nt xls
<br> mm;—mámin“
<br> Tento dokument ie součastí svatému TP onrine.Bv! vvrvořen \; efektronicke' podobě jako jediný autentický dokument <.>
<br> 09 ano _
<br> ZZ
<br> max.30 5
<br> cca 50
<br> Schéma BIZ
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zúženž vozovky najedenjízdni pruh <.>
<br> příčná uzávěra zábranou minimálněSvýstražnásvětlatypu1
<br> podéiná uzávěra obou—strannými směrovacímřdeskami odstup max.10m
<br> podélná uzávěra zábradlím na straněchodníku/stezkyprocyklisty
<br> příčná uzávěra zábranou minimálně3výstražnásvětlatypu1
<br> 1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap.6.1.2)
<br> 2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů,chod-níků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat 8/1 6 až 8/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> TP EiB/21015
<br> POLlCiE ČESKÉ REPUBLÍKY KRAJSKÉ ŘEDiTELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE á-
<br> ÚZEMNÍ ODBOR ČESKY thh-Ll L'.; DOPRAVNÍ !Nííš *E K.;JHA <.>
<br> 381 23 C a,má mumov.TOVÁRNÍ 36563

Načteno

edesky.cz/d/3114751

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz