« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: ZU silnice č. III/16316 - nová obrusná vrstva - P.Výtoň - hráz

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-33616.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 500
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
<br> vladimir.augsten@mu.ckrumlov.cz
MUCK 34639/2019/ODSH/Au
S-MUCK/33616/2019/ODSH/Au
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 01.07.2019
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,odštěpný závod Dopravní stavby JIH.oblast Český Krumlov <,>
IČO 48035599,Pražská tř.58/495,370 04 České Budějovice <,>
<br> kterého zastupuje
<br> XXX XXXXXXXX - Janev,Provozovna: Planá XX,XXX XX České Budějovice,IČO 48250503 <,>
Chýnovská 852,391 11 Planá nad Lužnicí
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 25.06.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích v ORP města Český Krumlov (dále viz.DIO) z důvodu realizace akce:
<br> Obnova obrusné vrstvy silnice č.III/16316 - Přední Výtoň → hráz Lipenské přehrady
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“)
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,v platném znění <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.(1) písm.c) a odst.(5) zákona o silničním provozu,po písemném vyjádření Krajského
ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního inspektorátu (dále
jen „orgán policie“),přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci - silnici takto:
<br>
<br> • Dotčené komunikace : silnice č.III/16316
<br> • V úseku : Přední Výtoň ↔ hráz Lipenské nádrže; viz.přiložené DIO
<br> • Komu se stanovuje : žadateli
<br> • Důvod žádosti : stavební práce – obnova obrusné vrstvy vozovky silnice
<br> • Termín : od 09.07.2019 do 16.08.2019
<br> • Velikost dopr.značky: základní
<br> • Provedení dopr.zn.: PDZ dle DIO v příloze; s fluorescenčním podkladem
<br> v provedení dle vyjádření orgánu Policie a vyhlášky č.294/2015
<br> • Odpovědná osob...
001.pdf
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> ve službách bezpečnosti silničního provozu
<br> DOPRAVNĚINŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
<br> OPRAVA SILNICE |||/16316 LIPNO NAD VLTAVOU - PŘEDNÍ VÝToN
<br> POLÍCIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDÍTELSTVI POLÍCIE.JIHOČESKEHO [(RAJÍE 4 ÚZEMNÍ ODBOR CESIW KRUMLOV DOPRAVNÍ INSPEKTOHÁT,_ 381 23 ČESKÝ KRUMLOV.TOW—.I'ÍNI 1653
<br> Vypracoval: XXXXX XXXXX _ _
<br> _ _- _ _ _ _ _._ _ _ Datum: květen 2019
<br> Jan Nevšfmal - JANEV Provozovna: Planá 85 Tel.: 777 227 534 370 01 České Budějovice www.janev.cz
<br> 1.ÚVOD K DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉMU OPATŘENÍ
<br> Dopravně inženýrské opatření (dále DIO) „Oprava silnice III/16316 Lipno nad Vltavou - Přední Výtoň" bylo zpracováno na základě objednávky firmy Swietelsky s.r.o <.>
<br> 2.POPIS DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ
<br> Lokalita: silnice III/16316 Popis uzavírky: vedení dopravy víz grafická část <.>
<br> Termín uzavírky:
<br> Vedení autobusové dopravy: stávající <.>
<br> Stávající dopravní značení: budou zneplatnény všechny DZ,které by byly v rozporu s přechodnou úpravou <.>
<br> 3.GRAFICKÁ čAsr
<br> Značky jsou zakresleny symbolem tvaru dopravní značky.skutečným označením (dle vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb <.>,Ministerstva dopravy),např.A 12,P 2 a evidenčními čisly.Detailní rozkreslení dopravního značení je na konci grafické části.Symbol značky je nasměrován podélně ve směru jízdy a to i v případě,že z nedostatku místa není nakreslen přímo na místě instalace.Vztah k místu instalace je
<br> v tomto případě vyjádřen odkazovou šipkou <.>
<br> 4.ZÁVĚR
<br> Dopravně inženýrské opatření bylo zpracováno tak,aby dopravní značení bylo v souladu s aktuálně platnými zákony.normami a technickými podmínkami s přihlédnutím k místní dopravní situaci pro zajištění větši bezpečnosti a plynulosti silničního provozu <.>
<br> Siupečná __ $$$—*“ '
<br> Célková mapa—-- - _ _ _ A !
<br> fx * Lipno „ _ nad Vltavou
<br> :.'_,<.> 7_- l <,>
<br> F G “ jm *D "ffi
<br> KfJL'y'í'ÍÍÚÉ I'
<br> Autobusové zastávky v provozu <.>
<br> Medvědí ) _ ham.P: “ i ...

Načteno

edesky.cz/d/3114750

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz