« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - OOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU silnice č. II/166 a č. III/1664 - Chvalšinská pouť 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

001.pdf
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> \_ ve službách bezpečnosti silničnlho provozu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ v v I,DOPRAVNE INZENYRSKE \! I OPATRENI \! OBEC CHVALSINY \! POUT ÉĚĚÉŠÉÉĚŠÉÉŠÉBEEG—Ž.“V: l "“ ? „.5'- ÚÉEĚŠÍSCĚÍBÉĚ Šáša; KRUMLOV ŽĚPÉŠÉĚQEÉĚÉTÉFÉJ,TOVÁRNÍ 165 Vypracoval: XXXXXX XXXXX _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —Datum:březen2m9
<br> XXX XXXXXXXX — JANEV Provozovna: Planá XX
<br> Tel.: 739 633 969 370 01 České Budějovice
<br> www.janev.cz
<br> Celková situace
<br> dnpravní značení
<br> XXX XXXXXXXX — JANEV.Provozovna C.Budéíovíce.Praní: XX <.>
<br> Chvaíšiny
<br> - uzavírka silnice "111664 - uzavírka silnice llH 66
<br> - objízdná trasa
<br> DIC) (Chvažšiny '
<br>.<.> 173%
<br> 370 01 Ceské »ud-Uczwco
<br> __.<.> QIO — waa'šw
<br> Situace 1 ““““ _ 'ŠĚČ „.<.> -'?.<.> “|_“.„„a 1333.: 1 "' Jím “"-1:3 nkt.- _ ;.JH Jm 3.<.> _ ; *.! ' V.'-:- “ (o u.: 3?."* am."'qu ŠD :,\ OW.<.>.<.> am“ FIF:.=? ! &$.<.> O," ]Íh'.<.> '.o a“ - *.o : i-ú * *.o,).<.> i l.o' '.©„.<.> a „ : i a '.oggy * : %h' “* '.<.> o.m o,<.> <.>,<.> I.:: | ŘP.<.>.<.> Juh : “„,! !?; HH,P- & *.£? “a.: 311 ii.—.“: 'řšř ' „ rs.:,1 o : ' * - - ' *“ É _ řř.: W:“H'ngnlšně %- “'e „,„— \ É; J“.“ Ši“ ?!; Š - " ".<.> <.>,' “"-s.<.> ! ='.<.>.“' 35? t;“ „'.P: 1 _ +.*.$ '“ v.m _- 23%!.' o.' 'i „u '; H.O.?.<.>.\.a.<.>.<.> Q.Pa.—gp.<.> Vů- 0.m e_ig.\ * * _,-.<.>.o : Hummin Šchnz:*zu-1m|.lmlmš1£| o' „faq "T.„ *.“ - - - „- +.pm'r MMM“.o,'.i—.-.„i.! =.<.> b„ _.<.> ; _g-L I' ": :.<.> o :: - _.<.>.<.>,=? !w- ;.<.> ť.<.> s.„ $v- ' :.<.> i s s *.<.> f' Čí? P 0 '.o ],:.<.> / „.Th.of 3 766.MŠ * f o."' iť Ubu-5.0 Hl L.; ' “\\QŽ'.:“ ' _.JL.* *.<.>.<.> g“ \\\4_.<.> „d.).n.& &;: *G'F.<.>.: „gs o' V.IP 22 - » o.N' „\.jřiil! H.<.> -.“ O <.>,wm POZOR.*.' 343 PDRADATELE '."if,<.>.; PgUÍ| Pozn.: do ravnr znač í které budevroz cm.4' „,' " řechodnou [: avou bude zne latněnó.! (r.' '."* „ff.' SILNFDEIIMJ.399%.<.> 13:1 ?“ AIIUMM © llfh- navržené přechodné dapravmznačcni » ' - v VECHWcLšlNÁCH _.k „ „ „mm _o' znúvunuxunánfpnurě _ "za":'kas_|"„"lu156.F;.<.> WAW-...
2019-29905.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 500
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
vladimir.augsten@mu.ckrumlov.cz
MUCK 34670/2019/ODSH/Au
S-MUCK/29905/2019/ODSH/Au
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 01.07.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
<br> Obec Chvalšiny,IČO 00245925,Chvalšiny 38,382 08 Chvalšiny
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 05.06.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích v intravilánu obce Chvalšiny,dále viz.přiložená situace z důvodu akce:
<br>
<br> Chvalšinská pouť 2019
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen "správní orgán")
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,v platném znění <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,po písemném vyjádření Krajského
ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního inspektorátu (dále
jen "orgán policie"),přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br> 1.Dotčené komunikace :
<br> 1) silnice č.II/166,v intravilánu obce Chvalšiny
<br> 2) silnice č.III/1664,dtto
<br> 3) silnice č.III/1663,dtto
<br> 4) místní komunikace obce Chvalšiny
<br> 2.V úseku : náměstí obce Chvalšiny a nejbližší okolí – viz.odsouhlasené DIO v příloze
<br> 3.Komu se stanovuje : žadateli
<br> 4.Objízdná trasa : od Českého Krumlova směr Prachatice a Brloh od křižovatky silnic č.II/166 a
č.III/1663 : po silnici č.III/1663 přes náměstí směr Boletice,pak vpravo po MK severním
směrem a dále po MK západně podél náměstí směr severo-severo-východ k silnici č.II/166.Na
křižovatce se silnicí č.II/166 doleva směr Prachatice,rovně směr Brloh.Opačný směr od Brloha i
od Prachatic po stejné objíždkové trase <.>
<br> 5.Provedení dopr.značení : dle vyhlášky č.294/2015 – přen...

Načteno

edesky.cz/d/3114749

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz