« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení přechodné úpravy provozu - MČR v cyklistice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15619835340phptghxfv.pdf
Hornu I-íermamm
<br> Sllq SVOZ/VSH Men onqnd
<br> 130900 |] >1 ueser' 015 w=o =o umel !r' 'oa=No :Jeuůgs saam LO'LO'GLOZ uewo J.gp “og
<br> ( /
<br> sem mmm ÚŠŽÉrŽŠy ©
<br> od'ařstAn „ Snničšího hosp (:
<br> (nJ/1.2 „541043
<br> _,f—\/ <,>
<br> Zwanowice
<br> | “a.—r:,„__ _.' -v
<br>._ :,< „ "ij '
<br> DSDL'H' ASE! f=.DŘ ( Crn/\ ost-\ovMu-sz' uuu-r.! um: r.m1
<br> (K :; u Man“—.- pouze L ; “? „(n-no ;.<.> :,n |
<br> %
<br> l
<br> |.<.>.3371“
<br> \
<br> ÍDrtE'.<.>,<.>
<br> >.5mf »» m „„
<br> Cl
<br> 'ormk - t
<br> \ \; * \ : ! / \ » o (\mu) JESENÍK,\f / \ MĚSTO KÝ rav © Lim/Í *" „./ & silnc'řčdrřízgízřJSPOŠářsw \\,Žulova /d M_\(jŽVÍI/ZJJÍĚÍ \ A - ' \ -\ f \
<br> ___.—
<br> ' (E\,CDSOUHLASC! A PM CHA" “\ „Marangu “ <.>
<br> © „.W.<.> “:1'13“,?„mí
<br> C.;mrm „ZJq'f/ij W? 4
<br> i_Zgísp'avnost:,<.> „ Žd ' Í '
<br> __.<.> <.>
<br>.<.>.—„___
<br> VIDNAVA
<br> Bu v._\v_\:;\\f
<br>._.\.* — ___.J 30%) „\ r—„šij- r,„„ _ \ svem-\,__ „ __.__ __ "__ “ “J-fhpk j <.>," 4 „ __ __ ' _ '- "h;
<br> \“ <.>,xzírw _ cíp-ZJ? f/D We; mg;? my
<br> I 1- Í _ ! glam ' ervena Voda ; ' _ _ \ jl ' \ \ \ S'nwmouuzu
<br> MESíSKY UMG šESENiK odbor dopravy © 3 silmčního hospodářství
<br> WVZÍHÍ (lb/(jj Tk
<br> Pharm ? MX“
<br> LW
<br> ZABEZPEČENÍ TRAS PŘI ZÁVODECH MČR MLÁDEŽE A ŽEN v SILNIČNÍ CYKLISTICE 2019.NA MAXIMUM KŘIŽOVATEK BUDE UMÍSTĚNO swsuž DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br>.NA VŠECH KŘIŽOVATKÁCH VŠAK DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE DOPLNĚNO POŘADATELEM v REFLEXNÍ VESTĚ
<br>.ZE ZKUŠENOSTÍ PLYNE,žE POŘADATELJE DÚLEŽITĚJŠÍ NEŽ ZNAČKA.PROTO BUDE VÍCE PROSTŘEDKÚ UVOLNĚNO PRÁVĚ NA POŘADATELSKÉ ZABEZPEČENÍ <.>
<br>.STĚŽEJNÍ KŘIŽOVATKY POMÚŽE POŘADATELÚM ZAJISTIT PČR
<br>.AUTOBUSOVÁ DOPRAVA BUDE OMEZENA JEN MINIMÁLNĚ,DOPROVÁZET PŘES TRASU ZÁVODU JI BUDOU MOTOCYKLY PČR <.>
<br> Hi!!,\
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD JESEÍL
<br> odbor dopravu (_z a silničního hosp odění \\.H
<br> mm ANC/foťák
<br>,<.>.<.>.<.>.___—___-
<br> sr-NA PŘÍLOHA \ 341% oos<m\\\A__ _ mw _,3%; růmgmmťnř |: gra—_ r.„Mix um" JPZM ff / er_43/„% ___/4._6.fm? \Dnc...
export2udfile0-15619835340phpmekdix.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�
Č�.j.: MJ/33669/2019Spis.zn.: MJ/22885/2019/08/ODSH/TOM Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jesení�ku dne 1.7.2019
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Me�Ú3 Jesení�k,odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství� (da� le XXX „spra�vní� orga�n“) pr�í�slus�ny�podle § XXX odst.X) za�kona č�.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a o zme�na�čhne�ktery�čh za�konu;,ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu; (da� le XXX „za�kon o provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh“) obdrz�el dne XX.X.2019 z�a�dost pra�vničke� osoby Čyklistika Jesení�k,z.s <.>,Na�me�stí�Svobody,1049/8,790 01 Jesení�k,IČ� : 26561263 o vyda�ní� stanovení� pr�ečhodne� u� pravy provozu na sil.č�.II/457,II/456,III/4563,III/4539,III/4576 podle ustanovení� § 61 odst 3 za�kona o provozu napozemní�čh komunikačí�čh v termí�nu trva�ní� uzaví�rky.K z�a�dosti bylo doloz�eno souhlasne� stanovisko Poličie Č�R dopravní�ho inspektora� tu Jesení�k 26.6.2019,č�.j.KRPM-580239-1/Č� J-2019-141106.Dopravní� inspektora� t doporuč�uje uz� ití� dopravní� znač�ek azar�í�zení� dle pr�iloz�eny�čh situačí� odsouhlaseny�čh orga�nem poličie a spra�vní�m orga�nem.Spra�vní� orga�n na za�klade� z�a� dosti,projednany�čh a doporuč�eny�čh situačí� podle ustanovení� § 61 odst.3za�kona o silnič�ní�m provozu na sil.č�.II/457,II/456,III/4563,III/4539,III/4576 pro uz� ití� dopravní�čhznač�ek a zar�í�zení� pr�i pru; jezdu u� č�astní�ku; silnič�ní�ho za�vodu „Mistrovství� Č�R mla�dez�e a z�en v silnič�ní�čyklističe 2019“ po vy�s�e zmí�ne�ny�čh komunikačí�čh,v souladu s § 77 odst.1 pí�sm.č) a odst.5 za�kona osilnič�ní�m provozu a vyhla� s�kou 294/2015 Sb <.>,kterou se prova�dí� pravidla provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh a u� prava a r�í�zení� provozu na pozemní�čh komunikačí�čh
s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> Mí�sto pr�ečhodne� u� pravy: silniče.č�.II/457,II/456,II...

Načteno

edesky.cz/d/3114677

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz