« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Směrnice rady města č.3/2019 - Pravidla pro zřizování služebností zatěžujících nemovitosti ve vlastnictví města Jeseníku s účinností od 1.7.2019.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15619835330phpb5kykz.pdf
Ing.Bc.Monika ř
<br> 20190701 08:57:22
<br> Signer: CN=|ng.Bc.Monika Nepejd
<br> O=M sto Jesen k [| 003027:
<br> Public key: RSA/2048bits |\/I ESTO JESE N I K Vydal: Rada města Číslo usnesení (č.jednací): 597 Nabývá platnosti: 10.6.2019 Nabývá účinnosti: 1.7.2019
<br> Zrušuje:
<br> Směrnici č.1/2007 — Pravidla pro zřizování věcných břemen
<br> Správce:
<br> Oddělení majetku
<br> Rada města Jeseníku vydává v souladu s ustanovením & 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb <.>,zákon o obcích,v platném znění,tato Pravidla pro zřizování služebností zatěžujících nemovitosti ve vlastnictví města Jeseníku (dále jen Pravidla),která blíže upravují problematiku služebnosti (věcných břemen) obsaženou v zákoně č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění <.>
<br> Čl.1 Základní ustanovení
<br> Tato Pravidla upravují problematiku zřizování služebností zatěžujících nemovitosti ve vlastnictví města Jeseníku jako věcné právo,kdy město je tak ve prospěch jiného povinno něco trpět nebo se něčeho zdržet <.>
<br> Jedná se například o tyto služebnosti upravené občanským zákoníkem:
<br> 8) b) Cl
<br> d)
<br> Služebnost inženýrské sítě - vodovodní,kanalizační,energetické nebo jiné vedení Opora cizí stavby
<br> Služebnost okapu,právo na svod dešťové vody,právo na vodu <,>
<br> služebnost rozlivu
<br> Služebnost stezky,průhonu a cesty,atd <.>
<br> Čl.2 Vzorový postup pro zřizování služebnosti inženýrské sítě
<br> Před zahájením prací spojených s umístěním stavby inženýrské sítě,která zatíží nemovitost ve vlastnictví města Jeseníku,musí být mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.O sepsání této smlouvy si strana v budoucnu oprávněná ze služebnosti požádá město Jeseník jako budoucího povinného ze služebnosti.K tomuto může použít vzor žádosti,který tvoří Přílohu č.1 této směrnice.V případě formulace vlastního textu žádosti,musí tento obsahovat minimálně informace a přílohy požadované zmíněným vzorem.Pokud žádost nebude obsahovat všechny náležitosti,bude ž...

Načteno

edesky.cz/d/3114676

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz