« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Mašínova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15619835330phpu2qu33.pdf
Ô a ł ł(l Łtl I uačt ugzt a 9/888 T Í./E88 uEđE T ae$t 9//18 ĺ/Ĺ.ĺ8 ffiETE ilTEE 8IlĺBa I/8ĺ8 ďĺE8 -< ťł8ä8 ťlgeł ť/čt8 ! BďÍ'Ba 7{ ){ ť/IaE a ?N a oł''JJ gä\ Jŕť $rt ;3śj* Ż"fĘ R {^ ')r jt Ę.-l Y i:l \\łol '.- :Ĺ trrľł rb ľ; \s 'š=fiš Ę ä_i :' J ä3š;ś rt r\I !\ N ł Ý Š $ $ Jł.t* s \ t ľ š \\ \ a ilÜ88 e go88 a 1ŕ_T- ' ť/Zg8 I I/trqĹ 9/088 _Đďotł.ŕ/Ü88 -Ýe 1v t il!BA w 9a/Ĺ.Ba TT4T8Z a'\ oos: t t]t90 2019-06-28T10:45:20+0000 Bc.XXXX XXXXX
export2udfile0-15619835330phpfydnt9.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�
Č�.j.: MJ/33176/2019Spis.zn.: MJ/33172/2019/03/ODSH/TOM V Jesení�ku dne 27.6.2019 Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Me�Ú3 Jesení�k,odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství� (da� le XXX „spra�vní� orga�n“) pr�í�slus�ny�podle § XXX odst.X) za�kona č�.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a o zme�na�čhne�ktery�čh za�konu;,ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu; (da� le XXX „za�kon o provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh“) obdrz�el dne XX.X.2019 z�a�dost pra�vničke� osoby TDI stavby – Ing.XXX XXXXXXXX,Rudná
XXXX/XX,XXX XX Jeseník,IČ: 47817950 o vyda�ní� stanovení� pr�ečhodne� u� pravy provozu na mí�stní�komunikači ul Mas�í�nova k.u�.Jesení�k,pro uz� ití� dopravní�čh znač�ek a zar�í�zení� pr�i prova�de�ní�na� te� r/na� str�ik fina� lní� vrstvy atletičke� dra�hy barevnou hmotou,komunikače bude zavr�ene� z du; vodueliminače pos�kození� zde parkují�čí�čh vozidel podle ustanovení� § 61 odst 3 za�kona o provozu napozemní�čh komunikačí�čh v termí�nu trva�ní� u� plne� uzaví�rky.K z�a� dosti bylo doloz�eno souhlasne� stanovisko Poličie Č�R dopravní�ho inspektora� tu Jesení�k,ze dne26.6.2019.Dopravní� inspektora� t doporuč�uje uz� ití� dopravní� znač�ek a zar�í�zení� dle pr�iloz�eny�čh situačí�odsouhlaseny�čh orga�nem poličie a spra�vní�m orga�nem.Me�stsky� u� r�ad Jesení�k na za�klade� z�a� dosti,projednany�čh a doporuč�eny�čh situačí� podle ustanovení� § 61odst.3 za�kona o silnič�ní�m provozu na mí�stní� komunikači Masarykovo na�m.v Jesení�ku k.u�.Jesení�k,vsouladu s § 77 odst.1 pí�sm.č) a odst.5 za�kona č�.361/2000 Sb a vyhla� s�kou 294/2015 Sb <.>,kterou seprova�dí� pravidla provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a u� prava a r�í�zení� provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh
<br> s t a n o v í
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> Mí�sto pr�ečhodne� u� pravy: mí�stní� komunikače u...

Načteno

edesky.cz/d/3114675

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz