« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Záměr na stanovení místní úpravy provozu na parkovišti u supermarketu BILLA v k. ú. Jeseník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15616275160phpsqcnka.pdf
PříIoha 1.- Dopravní
zőny 20 km lh - lz 8a)|
<br> značení označujíc í (zač,átek
<br> Tato SDZ bude také umístěna u sjezdu ze sil.č <.>
||44 před zvýšeným prahem
<br> Dále bude odstraněna sDz lZ Sa,b (obytná zóna)
u sjezdu ze sil.č.l/44
<br> PříIoha2.- Dopravní
zőny 20 km /h -lz8b )
<br> značení označující ( konec
<br> Tato sDz bude také umístěna u vjezdu na sil.č <.>
lĺ44 za zvýšeným prahem
<br> Příloha 3.- Dopravní značení označuj
<br> obiezdadei p
<br> ZONA
<br> @
<br> zo
<br> Dej přednost v jízdě
<br> ředno st v iízdě
<br> ící kruhový
<br>
<br> P04 Dopravnĺ značka upravujĺcí přednost
<br> Příloh a 4.- Betonové,čí kovové sloupky
propojené řetízky (zamezení průjezdu přes
parkovací místa}
<br> obrázek je pouze ilustrační <.>
<br> PříIoha 5._ Źluté Vodorovné značen í zamezující
zastavení a stání na Vyznačeném místě ( šířka
min.5,5 metrů)
<br>
<br> Příloha 6.- vyfr ézování či zabarvení bílé šipky
označující směr jízdy
<br> PříIoh a 7.- BíIe vodorovné značení (zebra)
zamezující zastavení,stán í či vjíždění na
Vyznačené místo
<br>
<br> IE
LICIE
<br>.:* J (t
<,> \:.l'ji,ll'łNT'AIffiEN
<br> MOHAVSKÁ 7ts0l4
<br> rł,<.> r.*ł/ ĺry'
<br> LSTVÍ PoLlC
:lfiA$Evl Po
<br> i.//
/-,-,* f'? f:-*
<br> I
<br> L
<br> ! <.>
<br> /-?L{/-?
<br> Příloha 5 <.>
<br> oha 2.Přĺloha 3 <.>
<br> Příloha 4 <.>
<br> 1 <.>
<br> e
<br> Đ
<br> iIíŕ
Příloha É
<br> i
<br> 7
<br> )r'ŕ
I
<br>.<,>
<br> <,>
Ť
<br> t
<br> E
<br> n
<br> t
<br> a
<br> J-
<br> A
<br> NE
<br> E
<br> HH
<br> E
<br> En
n
H
<br> tr
<br> ĺz
<br> E
<br> I
<br> s
ĺt
<br>.-
<br>
2019-06-27T09:12:29+0000
Ing.XXXXX XXXXXXX
export2udfile0-15616275160php2kgj1p.pdf
Masarykovo nám.1/167,790 01 Jeseník
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství,se sídlem K.Čapka 10/1147,790 01 Jeseník
<br> Tel.: 584 498 420 E-mail: josef.liberda@mujes.cz
<br> Fax : 584 411 815 IDDS: vhwbwm9
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
<br>
Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
Č.j.: MJ/33186/2019
<br> Sp.zn.: MJ/56060/2019/ODSH/Lib
<br> Vyřizuje/telefon: Josef Liberda/584498420
<br> V Jeseníku dne 27.6.2019
<br> Billa,spol.s.r.o <.>,Modletice 67,251 01 IČO: 006859
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Městský úřad Jeseník,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),podle
<br> § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a v souladu s § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br>
<br> z v e ř e j ň u j e
<br>
záměr na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci <.>
<br>
<br> Jedná se o:
<br> Zabezpečení bezpečného provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích na pozemku parc.č.:
<br> 1081/54 v k.ú.Jeseník.Jedná se o umístění svislého dopravního značení (dále jen „SDZ“) IZ 8a „Zóna
<br> s dopravním omezením se zákazovou značkou“ B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost – 20“,dále SDZ
<br> č.P 4 „Dej přednost v jízdě!“ - 2x v kombinaci se SDZ č.C 1 „Kruhový objezd“ – 2x,dále vodorovné
<br> dopravní značení („VDZ“) č.V 12b „Žluté zkřížené čáry“,VDZ č.V 13 „Šikmé rovnoběžné čáry“.Vše
<br> dle přílohy č.1 - Návrh dopravního značení na ÚK parc.č.1081/54 v k.ú.Jeseník
<br> Místo:
<br> Účelová pozemní komunikace parc.č.1081/54 v k.ú.Jeseník
<br> Termín:
<br> svislé dopravní značení a vodorovné dopravní značení bude osazeno na výše uvedené ÚK po nabytí
<br> účinnosti Opatření obecné povahy a to na místě z...

Načteno

edesky.cz/d/3108320

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz